ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้การแสดงละคร และสอนโดยการอภิปราย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้การแสดงละคร และสอนโดยการอภิปราย
นักวิจัย : สุวรรณี ยหะกร
คำค้น : ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , การสอน , ละครเพื่อการศึกษา -- ไทย , อภิปราย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุจริต เพียรชอบ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : 9745674613 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้การแสดงละครและสอนโดยการอภิปราย วิธีดำเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่างประชากรของการวิจัยนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนปากเกร็ด ปีการศึกษา 2529 จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน สำหรับกลุ่มตัวอย่างประชากรทั้ง 2 กลุ่มนี้ กลุ่มหนึ่งสอนโดยใช้การแสดงละคร กลุ่มที่สองสอนโดยการอภิปรายเวลาที่ใช้ในการทดลองกลุ่มละ 4 สัปดาห์ 16 คาบ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองแล้วผู้วิจัยได้ ทดสอบผลการเรียนของนักเรียนด้วยแบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่น 0.90 จากนั้นผู้วิจัยนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย ผลการวิจัยปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้การแสดงละครและสอนโดยการอภิปราย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ กลุ่มที่สอนโดยใช้การแสดงละครได้คะแนนสูงกว่ากลุ่มที่สอนโดยการอภิปราย

บรรณานุกรม :
สุวรรณี ยหะกร . (2530). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้การแสดงละคร และสอนโดยการอภิปราย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณี ยหะกร . 2530. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้การแสดงละคร และสอนโดยการอภิปราย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวรรณี ยหะกร . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้การแสดงละคร และสอนโดยการอภิปราย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. Print.
สุวรรณี ยหะกร . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้การแสดงละคร และสอนโดยการอภิปราย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2530.