ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา
นักวิจัย : ศิริพร ตั้งจีรวงษ์
คำค้น : ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร , ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย , วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา -- ห้องสมุด
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วนิดา สุรวดี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745686948 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47727
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาบทบาทในปัจจุบันและอนาคตของผู้บริหารในการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในด้านงบประมาณบุคลากรอาคารสถานที่และครุภัณฑ์กิจกรรมและบริการของห้องสมุด ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารเห็นความสำคัญของห้องสมุดที่มีต่อการศึกษาและเห็นควรให้ห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นในปัจจุบันผู้บริหารมีบทบาทในการดำเนินงานห้องสมุดด้านงบประมาณน้อยมีบทบาทในการดำเนินงานด้านบุคลากรอาคารสถานที่และครุภัณฑ์กิจกรรมและบริการของห้องสมุดปานกลางในอนาคตผู้บริหารจะมีบทบาทในการดำเนินงานห้องสมุดปานกลางทุกด้านจากทัศนะของผู้บริหารที่เห็นความสำคัญของห้องสมุดและในอนาคตผู้บริหารแต่ละตำแหน่งจะมีบทบาทมากขึ้นกว่าในปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าในอนาคตห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากผู้บริหารซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานห้องสมุดได้รับการปรับปรุงให้มีมาตรฐานสูงขึ้น

บรรณานุกรม :
ศิริพร ตั้งจีรวงษ์ . (2531). บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร ตั้งจีรวงษ์ . 2531. "บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร ตั้งจีรวงษ์ . "บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
ศิริพร ตั้งจีรวงษ์ . บทบาทของผู้บริหารในการดำเนินงานห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี และอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.