ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามการับรู้ของตนเองและของนักศึกษาฝึกสอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามการับรู้ของตนเองและของนักศึกษาฝึกสอน
นักวิจัย : ศิริพร ควรชม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นิพนธ์ ไทยพานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745766437 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47620
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกสอน ผลการวิจัยพบว่าความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์อยู่ในระดับมากส่วนตามการรับรู้ของนักศึกษาฝึกสอนอยู่ในระดับเพียงพอ ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์และนักศึกษาฝึกสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและสูงกว่าปริญญาโทไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศที่มีประสบการณ์ในการนิเทศ 1-5 ภาคการศึกษาและตั้งแต่ 6 ภาคการศึกษาขึ้นไปไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ตามการรับรู้ของอาจารย์นิเทศก์ที่เคยได้รับการอบรมหรือสัมมนาเกี่ยวกับการนิเทศและไม่เคยแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ศิริพร ควรชม . (2532). ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามการับรู้ของตนเองและของนักศึกษาฝึกสอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร ควรชม . 2532. "ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามการับรู้ของตนเองและของนักศึกษาฝึกสอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพร ควรชม . "ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามการับรู้ของตนเองและของนักศึกษาฝึกสอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ศิริพร ควรชม . ความรู้ความสามารถในการนิเทศการฝึกสอนของอาจารย์นิเทศก์ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามการับรู้ของตนเองและของนักศึกษาฝึกสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.