ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูธุรกิจ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูธุรกิจ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1
นักวิจัย : ศิรินันต์ ชื่นจิตกุลถาวร
คำค้น : การนิเทศการศึกษา , ครูธุรกิจ , กิจกรรมการเรียนการสอน , ธุรกิจศึกษา (มัธยมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745771228 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47839
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความต้องการในการนิเทศของครูธุรกิจในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 1 จำแนกตามภูมิหลังประชากรที่ใช้ได้แก่ ครูธุรกิจจำนวน 130 คน จาก 30 โรงเรียนลักษณะเครื่องมือเป็นแบบสำรวจความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหาวิชาเทคนิคและวิธีสอนสื่อการเรียนการสอนและด้านการวัดผลและประเมินผลแบบสำรวจได้นำส่งและรวบรวมครบทุกฉบับโดยผู้วิจัยและบริการทางไปรษณีย์วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทีในการทดสอบความแตกต่างเกี่ยวกับความต้องการทั้ง 5 ด้านซึ่งจำแนกตามตัวแปร ผลการศึกษาพบว่าครูธุรกิจส่วนใหญ่จบปริญญาตรีสอนระหว่าง 16-20 คาบโดยสอนมากกว่า 2 รายวิชามีประสบการณ์ทางการสอนมากกว่า 5 ปีและต้องรับผิดชอบงานหน้าที่อื่นจากการวิเคราะห์ความต้องการพบว่าครูธุรกิจส่วนใหญ่มีความต้องการในการนิเทศระดับมากด้านหลักสูตรระดับปานกลางด้านเทคนิคและวิธีสอนและด้านสื่อการเรียนการสอนและระดับน้อยในด้านเนื้อหาวิชาและด้านการวัดผลและประเมินผล ผลการเปรียบเทียบสมมุติฐานปรากฏว่า 1. ครูธุรกิจที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีและปริญญาตรีมีความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศด้านเนื้อหาวิชาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .05 2. ครูธุรกิจที่สำเร็จวิชาเอกแตกต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศด้านเนื้อหาวิชาเทคนิคและวิธีสอนและการวัดผลและประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .05 3. ครูธุรกิจที่มีประสบการณ์ทางการสอนต่างกันมีความต้องการเกี่ยวกับการนิเทศด้านเนื้อหาวิชาและการวัดผลและประเมินแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความเชื่อมั่น .05

บรรณานุกรม :
ศิรินันต์ ชื่นจิตกุลถาวร . (2533). การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูธุรกิจ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรินันต์ ชื่นจิตกุลถาวร . 2533. "การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูธุรกิจ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรินันต์ ชื่นจิตกุลถาวร . "การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูธุรกิจ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
ศิรินันต์ ชื่นจิตกุลถาวร . การศึกษาความต้องการการนิเทศของครูธุรกิจ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 1. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.