ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : ศิรินทร เอนกพีระศักดิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จารุมาตร ปิ่นทอง , ยรรยง เต็งอำนวย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745791326 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47811
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

จุดประสงค์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางในการควบคุมการกำหนดลักษณะสมบัติของข้อมูลจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคโมเดลข้อมูลเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยในระดับตรรกและระดับกายภาพการวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลสำหรับโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบ่งเป็น 5 ระบบได้แก่ระบบบุคลากร, ระบบทรัพย์สิน, ระบบอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์, ระบบการคลังและระบบทะเบียนนักศึกษาและรายวิชาภายใต้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบรีเลชันนัลของออราเคิลเป็นระบบพจนานุกรมข้อมูล, สืบค้นสารสนเทศหรือทำการบำรุงรักษาในลักษณะเชิงโต้ตอบจากหน้าจอในเมนูระบบพร้อมทั้งออกรายงานเพื่อจัดทำเอกสารไว้ใช้อ้างอิงระหว่างการวิเคราะห์พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยมีการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลและการอนุญาตให้ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าใช้ระบบตามความเหมาะสม

บรรณานุกรม :
ศิรินทร เอนกพีระศักดิ์ . (2534). การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรินทร เอนกพีระศักดิ์ . 2534. "การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิรินทร เอนกพีระศักดิ์ . "การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
ศิรินทร เอนกพีระศักดิ์ . การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมข้อมูลสำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.