ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคม ของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2528

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคม ของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2528
นักวิจัย : ลัดดา เหลืองวัฒนากิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศรีสะอาด ตั้งประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745762512 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบความแตกต่างทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคมของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2524 และพ.ศ. 2528 พร้อมทั้งเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทางพื้นที่ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวโดยมีสมมุติฐานของการวิจัยว่า “การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางพื้นที่ของตัวแปรเศรษฐกิจสังคม” ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษารูปแบบทางพื้นที่ของสภาพเศรษฐกิจสังคมมี 33 ตัวแปร ตัวแปรเหล่านี้ได้จากข้อมูลระดับจังหวัดวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ข้อมูลปี 2524 รูปแบบทางพื้นที่ขององค์ประกอบสะท้อนให้เห็นถึงผลของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 4 ซึ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังปรากฏว่าองค์ประกอบโครงสร้างพื้นฐานมีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเนื่องจากสามารถอธิบายความแปรปรวนสูงสุดนอกจากนี้การวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างจังหวัดในภาคเหนือในด้านการพัฒนาเมือง การพัฒนาเกษตรกรรมและบริการสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูลปี 2528 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5 ดังจะเห็นว่าในปีนี้องค์ประกอบด้านการพัฒนาเมืองมีความสำคัญสูงสุดทั้งนี้เนื่องจากนโยบายการพัฒนาเมืองหลักจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งตามแผนฯ จัดให้เห็นเมืองหลักมีค่าคะแนนตัวประกอบสูงเด่นเป็นพิเศษต่างจากค่าคะแนนที่สูงเป็นอันดับสองคือค่าคะแนนของจังหวัดนครสวรรค์เป็นอันมากนอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรม การศึกษาและบริการของแพทย์ บริการสาธารณสุขและ การพัฒนาพืชไร่ตามลำดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ปี 2524 กล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคมในภาคเหนือได้เกิดขึ้นจริงและมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5

บรรณานุกรม :
ลัดดา เหลืองวัฒนากิจ . (2532). การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคม ของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2528.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัดดา เหลืองวัฒนากิจ . 2532. "การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคม ของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2528".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลัดดา เหลืองวัฒนากิจ . "การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคม ของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2528."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
ลัดดา เหลืองวัฒนากิจ . การวิเคราะห์ความแตกต่างทางพื้นที่ด้านเศรษฐกิจสังคม ของภาคเหนือในปี พ.ศ. 2524 และ พ.ศ. 2528. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.