ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาคหกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาคหกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา
นักวิจัย : วสุมดี อิ่มแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุญมี เณรยอด , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745690767 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47803
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2530 ระเภทวิชาคหกรรม ในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษาโดยส่งแบบสอบถามจำนวน 638 ฉบับ ไปยังกลุ่มผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา 33 แห่ง ได้รับกลับคืนมา 536 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.01 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า จุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่สถานศึกษามุ่งเน้นมากที่สุดคือ ให้การอาชีวศึกษาครบวงจร แผนการเรียนและตารางสอนจัดตามความพร้อมของบุคลากร สถานที่และวัสดุอุปกรณ์ อาจารย์ผู้สอน จัดทำโครงการสอนแผนการสอนด้วยตนเอง การเตรียมบุคลากรใช้วิธีแจกเอกสารหลักสูตรให้ศึกษาและพิจารณาจัดอาจารย์เข้าสอนโดยใช้วุฒิทางการศึกาา สภาพวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทันสมัย ใช้การได้ดี แต่มีไม่เพียงพอสถานศึกษาจัดวัสดุอุปกรณ์เพื่อการผลิตสื่อ การนิเทศและติดตามผลใช้วิธีตรวจสอบโครงการสอน แผนการสอน และแบบประเมินผลการเรียน เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนส่วนใหญ่คือ หนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ และใบช่วยสอน อุปกรณ์ใช้ของจริง ของจำลอง และรูปภาพ วิธีสอนใช้การบรรยาย การสาธิต และการปฏิบัติ ส่วนใหญ่ประเมินเกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ โดยใช้วิธีสังเกตการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับการจัดตารางสอนนอกเวลาราชการ การขาดอาคารสถานที่ เอกสารตำราประกอบการค้นคว้า ขาดเอกสารหลักสูตร ห้องปฏิบัติการ ระบบการนิเทศและติดตามประเมินผล ช่วงเวลาในการเรียนแต่ละภาคเรียนน้อยเกินไป ผู้เรียนขาดความสนใจ ยังไม่มีการวิเคราะห์ และจัดทำข้อสอบมาตรฐาน และขาดเกณฑ์มาตรฐานในการประเมินผลงานภาคปฏิบัติ

บรรณานุกรม :
วสุมดี อิ่มแก้ว . (2531). การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาคหกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วสุมดี อิ่มแก้ว . 2531. "การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาคหกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วสุมดี อิ่มแก้ว . "การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาคหกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
วสุมดี อิ่มแก้ว . การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2530 ประเภทวิชาคหกรรมในสถานศึกษาสังกัดกองวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.