ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา
นักวิจัย : วสิษฐ พรหมบุตร
คำค้น : การพัฒนาเมือง -- ไทย -- พัทยา (ชลบุรี)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดุษฎี ทายตะคุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746335499 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47787
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ผ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงและเสริมสร้างลักษณะทางด้านกายภาพของเมืองพัทยาโดยการพัฒนาองค์ประกอบทางด้านกายภาพและองค์ประกอบทางด้านจินตภาพให้อยู่ในดุลยภาพที่เหมาะสมกับชุมชนเมืองท่องเที่ยวชายทะเล ผลการศึกษาทราบถึงเอกลักษณ์สาธารณะ จินตภาพสาธารณะและปัญหาด้านโครงสร้างของชุมชนซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักทางกายภาพ 6 ประการได้แก่ทางเข้า,เส้นทาง,เส้นขอบ,ศูนย์ชุมชน,ย่านและภูมิสัญลักษณ์รวมถึงความหมายอันเป็นความประทับใจที่มีต่อเมืองพัทยาทั้งในระดับชุมชนและในระดับย่าน จากการรับรู้ของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย 3 กลุ่มคือผู้ศึกษา บุคคลท้องถิ่น นักท่องเที่ยว ซึ่งพบว่าเอกลักษณ์สาธารณะได้แก่รูปแบบการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกล่าวคือการปกครองในระบบสภาและผู้จัดการนคร,ความหลากหลายและผสมผสานกันอย่างซับซ้อนทั้งด้านกายภาพและกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง,สถานบันเทิงเริงรมณ์ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนบทบาททางด้านการท่องเที่ยวของชุมชน จินตภาพสาธารณะอันประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักทางกายภาพ 6 ประการคือทางเข้ามีป้ายบอกนอกเขตเมืองและกลุ่มอาคารเป็นองค์ประกอบที่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทราบว่ากำลังเดินทางเข้าสู่ชุมชน เส้นทางซึ่งเป็นสื่อนำให้องค์ประกอบต่างๆ มีความสัมพันธ์ได้แก่ถนนสายหลัก,ถนนสายรองซึ่งเชื่อมโยงทั้งพื้นที่ของชุมชน เส้นขอบซึ่งเป็นสิ่งแบ่งแยกองค์ประกอบ 2 ประเภทออกจากกันอย่างชัดเจนได้แก่แนวชายทะเล,เขาพระตำหนักซึ่งเป็นขอบเขตของแผ่นดินกับพื้นทะเลและเป็นข้อกำหนดด้านการขยายตัวของชุมชน ศูนย์ชุมชนซึ่งเป็นแหล่งรวมของทั้งผู้คนและมันอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับย่านได้แก่ชายหาดและบาร์เบียร์โดยพิจารณาได้จากความคับคั่งของผู้คนและยวดยาน ย่านซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของอาคารและความหลากหลายของกิจกรรมได้แก่ย่านการค้า-บริการพัทยากลาง,ย่านบาร์เบียร์พัทยาใต้ ภูมิสัญลักษณ์เป็นจุดเด่นและสามารถใช้เป็นจุดอ้างอิงของพื้นที่ได้แบ่งเป็นจุดเด่นที่มองเห็นได้ในระยะไกลได้แก่กลุ่มอาคารสูง,เขาพระตำหนัก ส่วนจุดเด่นที่มองเห็นได้ในระยะใกล้ได้แก่ป้ายโฆษณาต่างๆ ในส่วนของปัญหาด้านองค์ประกอบทางกายภาพซึ่งเกิดจากความไม่ชัดเจนขององค์ประกอบดังกล่าวจำแนกเป็นเส้นทางไร้เอกลักษณ์,เส้นทางชาความสมบูรณ์ได้แก่ถนนพัทยา-นาเกลือและถนนพัทยาสายสองซึ่งเป็นเส้นทางสายรองภายในชุมชน จุดที่สับสนยุ่งเหยิงและบริเวณที่สับสนยุ่งเหยิงไร้เอกลักษณ์ได้แก่บริเวณจุดตัดของถนนสายหลักกับถนนสายรองที่สำคัญรวมถึงความพลุกพล่านในบริเวณศูนย์ชุมชน บริเวณที่ขาดความต่อเนื่องจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งกับพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างโดยเฉพาะพื้นที่และอาคารริมน้ำและชายทะเล จุดเด่นไร้คุณภาพได้แก่สิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าในระดับที่ต่ำเช่นป้ายโฆษณาที่ไร้ระเบียบทำให้ปรากฎคุณค่าต่อการรับรู้ในระดับที่ต่ำ ในส่วนของความหมายอันเกิดจากความประทับใจที่มต่อพื้นที่เมืองพัทยาใต้ได้แก่ความเป็นชุมชนชายทะเลที่มีการปกครองในรูปแบบพิเศษและศูนย์กลางด้านบริการที่มีความหลากหลายของกิจกรรม,ชุมชนชาวประมงดั้งเดิม,ศูนย์การค้าระดับสากลและสถานบันเทิงเริงรมณ์ที่มีชื่อเสียง จากผลของศึกษาสรุปได้ว่าเมืองพัทยาในปัจจุบันมีลักษณะเฉพาะที่ควรแก่การปรับปรุง,แก้ไขและพัฒนาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการเสริมสร้างให้ชุมชนมีลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกภาพและยังเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชาวเมืองอีกด้วย

บรรณานุกรม :
วสิษฐ พรหมบุตร . (2539). การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วสิษฐ พรหมบุตร . 2539. "การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วสิษฐ พรหมบุตร . "การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วสิษฐ พรหมบุตร . การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.