ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าว กับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ ที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าว กับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ ที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง
นักวิจัย : รัฐกมล บรรหาร
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745816043 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47703
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวกับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็นวัยรุ่นชายที่มีอายุระหว่าง 16-18 ปี กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาครัฐบาล สังกัด กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 420 คน โดยแบ่งเป็นวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวแบ่งประเภทตามการอบรมเลี้ยงดู 7 แบบแบบละ 30 คนรวม 210 คนและวัยรุ่นชายปกติแบ่งประเภทตามการอบรมเลี้ยงดู 7 แบบ แบบละ 30 คนรวม 210 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดพฤติกรรมก้าวร้าว และแบบวัดการอบรมเลี้ยงดูของสมพร สุทัศนีย์ และแบบวัดอัตมดนทัศน์เทเสสซี สร้างโดยวิลเลียม เอช ฟิทส์ ในการวเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติในการทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและทดสอบรายคู่ภายหลังตามวิธีของ Tukey ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 1.วัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวมีคะแนนอัตมโนทัศน์ต่ำกว่าวัยรุ่นชายปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ไม่มีความแตกต่างของอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายปกติที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับวัยรุ่นชายปกติที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดูรูปแบบอื่นๆ 3. ไม่มีความแตกต่างของอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยกับวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าวที่รับรู้ว่าตนเองได้รับการอบรมเลี้ยงดูรูปแบบอื่นๆ

บรรณานุกรม :
รัฐกมล บรรหาร . (2535). การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าว กับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ ที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัฐกมล บรรหาร . 2535. "การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าว กับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ ที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัฐกมล บรรหาร . "การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าว กับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ ที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
รัฐกมล บรรหาร . การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ระหว่างวัยรุ่นชายที่มีความก้าวร้าว กับวัยรุ่นชายปกติที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูในรูปแบบ ที่แตกต่างกันตามการรับรู้ของตนเอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.