ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชา ที่มีต่อรูปแบบของเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชา ที่มีต่อรูปแบบของเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นักวิจัย : รัญจวน เพียรสม
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร , วันชัย ศิริชนะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745711699 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47704
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชาที่มีต่อรูปแบบเอกสารการสอนชุดวิชาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1.คณะกรรมการกลุ่มผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชามีความเห็นว่า รูปแบบทั่วไปและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาของเอกสารการสอนชุดวิชา มีความเหมาะสมดีและปานกลาง 2.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชาที่มาจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ฯ ที่มีต่อรูปแบบทั่วไปและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 นอกจากในด้านรูปแบบและขนาดตัวอักษร รูปแบบการนำเสนอ แผนการสอนประจำหน่วยและรูปแบบการนำเสนอเนื้อหาสาระ ได้พบว่ามีความคิดเห็นสอดคล้องกันที่ระดับความเหมาะสมมาก 3.รูปแบบที่เหมาะสมของเอกสารการสอนชุดวิชา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่ารูปแบบในปัจจุบัน มีความเหมาะสมดีแล้ว นอกจากในด้านการแบ่งคอลัมน์ เนื้อหาควรเป็น 1 คอลัมน์ และเห็นว่าควรปรับปรุงการออกแบบลักษณะรูปเล่ม

บรรณานุกรม :
รัญจวน เพียรสม . (2532). ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชา ที่มีต่อรูปแบบของเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัญจวน เพียรสม . 2532. "ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชา ที่มีต่อรูปแบบของเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัญจวน เพียรสม . "ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชา ที่มีต่อรูปแบบของเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
รัญจวน เพียรสม . ความคิดเห็นของคณะกรรมการกลุ่มผลิตและผู้ร่วมผลิตชุดวิชา ที่มีต่อรูปแบบของเอกสารการสอนชุดวิชา ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.