ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการรับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการรับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์
นักวิจัย : รัชนี อัจฉริยวงศ์กุล
คำค้น : โรงพยาบาล -- การรับและการจำหน่ายผู้ป่วย -- การประมวลผลข้อมูล , ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ -- โรงพยาบาล , ผู้ป่วย , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์ , สุเมธ วัชระชัยสุรพล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : 9745670359 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาระบบการรับผู้ป่วยในโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ทั่วๆ ไปในประเทศไทย ระบบการรับผู้ป่วยในเป็นส่วนหนึ่งของงานโรงพยาบาล ซึ่งทำหน้าที่ในการเตรียมรับผู้ป่วยเข้า การรับผู้ป่วยเข้าทำการรักษา การโยกย้ายผู้ป่วยและการจำหน่ายผู้ป่วยออก โดยมีอัตราการขยายงานประมาณ 15% ต่อปี หรือมากกว่านั้น การเพิ่มขึ้นนี้มีผลทำให้ปริมาณงานต่างๆ ทางด้านเอกสารเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก การประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น การแจงนับ การเรียงลำดับ การเก็บรวบรวม การทำสำเนาและการเตรียมรายงานยังทำด้วยมือ ในปัจจุบันนี้การดูแลผู้ป่วยที่ทันสมัยจำเป็นที่จะต้องใช้ระบบที่มีประสิทธิภาพและมีข่าวสารที่ครบถ้วน เมื่อปริมาณงานต่างๆ เพิ่มขึ้นทำให้ระบบการรับผู้ป่วยในโดยอาศัยมือทำไม่สามารถที่จะบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในระดับที่ต้องการได้ คำตอบสำหรับปัญหานี้คือ “ระบบการรับผู้ป่วยในโดยใช้คอมพิวเตอร์” เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถที่จะจัดการเก็บข่าวสารที่มีปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ในระบบคอมพิวเตอร์งานด้านการรับผู้ป่วยในสามารถทำได้ในลักษระของการโต้ตอบโดยใช้จอภาพที่ตั้งไว้ตามจุดต่างๆ เช่น ศูนย์รับผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน หน่วยการพยาบาล และหน่วยงานอื่นๆ ในโรงพยาบาลที่จำเป็นสำหรับงานด้านบริหารนั้น รายงานต่างๆ ที่ทันต่อเวลามีความจำเป็นมาก เช่น การเคลื่อนไหวของผู้ป่วยใน รายการเตรียมรับผู้ป่วยเข้า รายการเตียง รายการจำหน่ายผู้ป่วยออก เป็นต้น เมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์แล้วรายงานที่จำเป็นต่างๆ นี้จะมีอยู่พร้อมในลักษณะของกระดาษรายงาน รหือแสดงผลบนจอภาพก็ได้ ขั้นตอนการวิจัยนี้แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน โดยในขั้นแรกได้ทำการศึกษาสภาพงานของการรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ขั้นตอนต่อมาเป็นการวิเคราะห์ออกแบบระบบงาน ซึ่งระบบนี้ได้ออกแบบให้สามารถทำการสร้างระบบ (System generation) ได้ด้วย ดังนั้นระบบนี้จึงสามารถนำไปประยุกต์ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไปของโรงพยาบาลโดยทั่วไปได้ ขั้นสุดท้ายคือ ทำการทดสอบระบบในเรื่องเกี่ยวกับประสิทธิผลในการทำงานและความเชื่อถือได้ของระบบ การจำลองการทดสอบทำโดยการเตรียมข้อมูลของผู้ป่วยในจำนวน 1280 คน จากนั้นจึงทำการบันทึกและวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลอง

บรรณานุกรม :
รัชนี อัจฉริยวงศ์กุล . (2529). ระบบการรับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี อัจฉริยวงศ์กุล . 2529. "ระบบการรับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี อัจฉริยวงศ์กุล . "ระบบการรับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. Print.
รัชนี อัจฉริยวงศ์กุล . ระบบการรับผู้ป่วยในในโรงพยาบาลโดยใช้คอมพิวเตอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2529.