ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ระดับความเชื่อมั่นของการทดสอบเพื่อประเมินอายุใช้งาน ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยวิธีการขยายตัวของรอยร้าว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ระดับความเชื่อมั่นของการทดสอบเพื่อประเมินอายุใช้งาน ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยวิธีการขยายตัวของรอยร้าว
นักวิจัย : รังสินี รังกุพันธุ์
คำค้น : อายุการใช้งาน -- การประเมิน , ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล , ความล้า -- การทดสอบ , รอยร้าว -- อัตราการขยายตัว
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , ก่อเกียรติ บุญชูกุศล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746330845 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47832
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วิทยานิพนธ์ฉนับนี้ เป็นการวิจัยเพื่อหาระดับความเชื่อมั่นของการทดสอบอัตราการขยายตัวของรอยร้าวเนื่องจากความล้า โดยใช้ข้อมูลการทดสอบจาก 2 แหล่ง คือข้อมูลการทดสอบอัตราการขยายตัวของรอยร้าวจากความล้าของวัสดุ SA335 P22 และข้อมูลการทดสอบของวัสดุเหล็กเพลาขาว ซึ่งใช้ชิ้นทดสอบแบบ compact specimen ที่มีความกว้าง 51 มิลลิเมตรและ 25.50 มิลลิเมตร ในการวิเคราะห์ได้เลือกปัจจัยที่คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อการกระจายของข้อมูล นำปัจจัยที่เลือกมาทดสอบความมีนัยสำคัญของอิทธิพลต่อการกระจายของผลทดสอบ ซึ่งพบว่าการกระจายของข้อมูลเกิดจากอิทธิพลเนื่องจากความผิดพลาดแบบสุ่มโดยไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญจากปัจจัยที่เลือกมาทดสอบ และในการหาระดับความเชื่อมั่นนี้ใช้การประยุกต์จากทฤษฎีการวิเคราะห์ความถดถอย ซึ่งได้ผลว่าระดับความเชื่อมั่นของข้อมูลการทดสอบอัตราการขยายตัวของรอยร้าวจากความล้าของวัสดุ SA335 P22 มีระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 90% และระดับความเชื่อมั่นของข้อมูลการทดสอบของวัสดุเหล็กเพลาขาวมีระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 80%

บรรณานุกรม :
รังสินี รังกุพันธุ์ . (2539). การวิเคราะห์ระดับความเชื่อมั่นของการทดสอบเพื่อประเมินอายุใช้งาน ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยวิธีการขยายตัวของรอยร้าว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รังสินี รังกุพันธุ์ . 2539. "การวิเคราะห์ระดับความเชื่อมั่นของการทดสอบเพื่อประเมินอายุใช้งาน ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยวิธีการขยายตัวของรอยร้าว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รังสินี รังกุพันธุ์ . "การวิเคราะห์ระดับความเชื่อมั่นของการทดสอบเพื่อประเมินอายุใช้งาน ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยวิธีการขยายตัวของรอยร้าว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
รังสินี รังกุพันธุ์ . การวิเคราะห์ระดับความเชื่อมั่นของการทดสอบเพื่อประเมินอายุใช้งาน ของชิ้นส่วนเครื่องจักรกล โดยวิธีการขยายตัวของรอยร้าว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.