ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเสียงจากโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเสียงจากโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อชุมชน
นักวิจัย : รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์
คำค้น : มลพิษทางเสียง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย , การควบคุมเสียง -- ไทย , เสียงรบกวนทางอุตสาหกรรม -- ไทย , การควบคุมเสียง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัทยา จิตติรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745777455 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47780
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

ปัญหาเรื่องมลภาวะทางเสียงจัดว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญปัญหาหนึ่ง ถ้ามิได้มีการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขแล้ว ก็นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในการทำวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ ผู้เขียนได้จากการศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหามลภาวะทางเสียงโดยเฉพาะเสียงที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ประการหนึ่ง กฎหมายไทยกำหนดเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องเสียงดังไว้ชัดเจนแค่ไหน ประการหนึ่งกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงานจากเสียงรบกวนมากน้อยแค่ไหน และอีกประการหนึ่งก็คือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายอันเกิดจากมลภาวะทางเสียง มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน จากการศึกษาวิจัยโดยวิธีการค้นคว้าศึกษาเนื้อหารายละเอียดกฎหมาย และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลกฎหมายของรัฐ รวมทั้งการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อดูถึงปัญหาและทัศนคติของประชาชน พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลกฎหมายของรัฐยังมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่สมบูรณ์ ส่วนทัศนคติของประชาชนนั้นเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลกฎหมายของรัฐยังมีประสิทธิภาพในการทำงานไม่สมบูรณ์เช่นกัน และจากการศึกษาพบว่ามีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโดยตรง 3 แห่ง และหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุนไม่ต่ำกว่า 3 แห่ง หน่วยงานของรัฐเหล่านี้ยังขาดการประสานงานซึ่งกันและกัน ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัยนี้คือ ควรจะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนและควรจะมีมาตรการระยะสั้น โดยประกาศให้มาตรฐานของเสียงในชุมชนขึ้นใช้บังคับและมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2484 เพื่อเป็นการคุ้มครองประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงงาน ผู้วิจัยเห็นควรที่จะจัดตั้งองค์กรหนึ่งขึ้นประสานงาน เพื่อให้ปัญหานี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยมีแนวความคิดว่าทฤษฎี Police Power เป็นทฤษฎีที่เหมาะสมกับปัญหานี้ซึ่งอาจนำไปใช้ได้

บรรณานุกรม :
รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ . (2533). การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเสียงจากโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ . 2533. "การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเสียงจากโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ . "การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเสียงจากโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
รังสิชัย บรรณกิจวิจารณ์ . การวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเสียงจากโรงงาน ที่มีผลกระทบต่อชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.