ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
นักวิจัย : รักษ์ศิริ สิทธิโชค
คำค้น : นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา -- ทัศนคติ , ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สายใจ อินทรัมพรรย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745763292 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47801
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยครั้งนี้มีวัถตุประสงค์เพื่อศึกษาเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษาจำนวน 530 คน ซึ่งได้จากวิธีสุ่มตามกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดเจตคติต่อวิชาภาษาไทย แบบทดสอบวิชาหลักและการใช้ภาษาไทย และแบบทดสอบวิชาประวัติวรรณคดีและวรรณกรรมของไทย ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีค่าความเที่ยง 0.9279, 0.9070 และ 0.7668 ตามลำดับ นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะห์โดยการคำนวณค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษามีเจตคติต่อวิชาภาษาไทยทางบวก 2. เจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา มีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.1373

บรรณานุกรม :
รักษ์ศิริ สิทธิโชค . (2532). ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รักษ์ศิริ สิทธิโชค . 2532. "ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รักษ์ศิริ สิทธิโชค . "ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
รักษ์ศิริ สิทธิโชค . ความสัมพันธ์ระหว่างเจตคติต่อวิชาภาษาไทยกับผลสัมฤทธิ์ ในการเรียนวิชาภาษาไทยของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.