ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย
นักวิจัย : รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก
คำค้น : ศาล -- การปฎิบัติงานยุติธรรม -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จรัญ ภักดีธนากุล , ชาญวิทย์ ยอดมณี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745816426 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47815
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา และหาวิธีการแก้ไขปัญหาการบริหารงานศาลยุติธรรมซึ่งมีกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ อันเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิด ความไม่เหมาะสมในการบริหารงานศาลยุติธรรมในปัจจุบัน และความขัดแย้งทางด้านบริหารงานระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับข้าราชการตุลาการ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือ ควรแยกการบริหารงานเป็นอิสระจากกระทรวงยุติธรรม กล่าวคือ ฝ่ายตุลาการจะทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านบริหารและงานด้านธุรการของศาลโดยลำพัง ดังนี้ ศาลก็จะมีโอกาสได้รับงบประมาณและมีอัตรากำลังข้าราชการธุรการเพียงพอกับปริมาณคดี และควรให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้รับผิดชอบงานธุรการของศาลแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพี่อขจัดปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกับข้าราชการตุลาการวิธีการแก้ไขปัญหาเช่นนี้จะทำให้ศาลเป็นอิสระทั้งงานคดีและงานธุรการ ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตุลาการใช้อำนาจตามอำเภอใจ จึงควรเปลี่ยนระบบการถ่วงดุลและคานกันระหว่างผู้ใช้อำนาจอธิปไตย โดยให้ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเข้ามาร่วมกันในการแต่งตั้งผู้บริหารงานศาลในบางตำแหน่ง และร่วมกันจัดเตรียมและอนุมัติงบประมาณของศาล รวมทั้งให้ฝ่ายนิติบัญญัติมีอำนาจลงโทษถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ด้วย เมื่อแก้ไขตามวิถีทางดังกล่าวแล้วจะส่งผลให้ การบริหารงานศาลมีเอกภาพในการบังคับบัญชาสามารถดำเนินไปได้อย่างคล่องตัวและเป็นระบบยิ่งขึ้น ตลอดจนจะเป็นการเพิ่มหลักประกันว่าผู้พิพากษาจะเป็นอิสระ และวางตัวเป็นกลาง ทำให้การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก . (2535). ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก . 2535. "ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก . "ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
รักษพงษ์ วงษ์ห้าวศึก . ความเป็นอิสระในการบริหารงานศาลยุติธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.