ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคกลาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคกลาง
นักวิจัย : วัลภาภรณ์ เกิดเกตุ
คำค้น : เมือง -- ไทย (ภาคกลาง) -- การเจริญเติบโต , รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน -- ไทย (ภาคกลาง) , ทฤษฎีศูนย์กลาง -- ไทย , ย่านกลาง -- ไทย (ภาคกลาง) -- การจัดลำดับความสำคัญ , ขนาดของเมือง -- ไทย (ภาคกลาง)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรศักดิ์ ศิริไพบูลย์สินธ์ , เนตรนภิศ นาควัชระ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745686484 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47740
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาขนาด หน้าที่ และจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคกลาง พร้อมทั้งศึกษาการกระจายของระบบชุมชนเมืองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง จากการวิเคราะห์ตัวแปรจำนวน 4 กลุ่ม รวม 38 ตัวแปร คือ ด้านประชากรและสังคมสาธารณูปโภค การเงินการคลัง การค้าและบริการ พบว่า ตัวแปรที่มีค่าน้ำหนักมาก และถือเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคกลางคือ จำนวนห้องพักในโรงแรม จำนวนโรงแรม รายได้จริงของเทศบาล และรายจ่ายจริงของเทศบาล ทั้งนี้สามารถจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมือง ได้ 3 ลำดับ คือ ลำดับที่ 1 จำนวน 3 ชุมชน ลำดับที่ 2 จำนวน 10 ชุมชน และลำดับที่ 3 จำนวน 27 ชุมชน โดยชุมชนเมืองที่มีความสำคัญมากที่สุดและเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่สุด คือ เทศบาลเมืองนครสวรรค์ รองลงมาคือเทศบาลเมืองพิษณุโลกและเทศบาลเมืองนครปฐม ส่วนชุมชนเมืองที่มีความสำคัญน้อยที่สุดและเป็นชุมชนเมืองขนาดเล็กที่สุดคือเทศบาลตำบลอัมพวา ซึ่งชุมชนเมืองในภาคกลางทั้ง 40 แห่ง นอกจากจะมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางการปกครองแล้ว ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักในการให้บริการ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การค้าและบริการแก่พื้นที่โดยรอบ ระดับของการให้บริการจะแตกต่างกันไปตามลำดับความสำคัญ จากการศึกษาการกระจายของระบบชุมชนเมือง พบว่า การกระจายของชุมชนเมืองในภาคกลางตามลำดับความสำคัญทั้ง 3 ลำดับ มีการกระจายค่อนข้างจะเป็นระบบที่สมบูรณ์ คือมีรูปแบบการกระจายเป็น 3 : 10 : 27 ซึ่งคล้ายคลึงกับทฤษฎีแหล่งกลางของคริสตัลเลอร์ และจากการศึกษาการกระจายของเมืองไทยโดยอาศัยจำนวนประชากรเป็นเกณฑ์เพียงตัวแปรเดียว พบว่า ชุมชนเมืองในภาคกลางมีการกระจายใกล้เคียงกับกฎขนาด-ลำดับของเมือง

บรรณานุกรม :
วัลภาภรณ์ เกิดเกตุ . (2531). การจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลภาภรณ์ เกิดเกตุ . 2531. "การจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลภาภรณ์ เกิดเกตุ . "การจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
วัลภาภรณ์ เกิดเกตุ . การจัดลำดับความสำคัญของชุมชนเมืองในภาคกลาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.