ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน
นักวิจัย : วิจารณ์ ตันติธรรม
คำค้น : น้ำ , คุณภาพน้ำ , การตกตะกอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธีระ เกรอต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745846988 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47784
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน กระทำโดยใช้แบบจำลองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. น้ำขุ่นสังเคราะห์ที่ใช้เตรียมจากดินคาโอลินผสมน้ำประปาให้มีความขุ่น 50 เอ็นทียู ใช้สารส้มเป็นโคแอกกูแลนท์ และใช้โพลิเมอร์ประจุลบความเข้มข้น 0.3 มก./ล. เป็นโคแอนกูแลนท์เอดตัวแปรที่ศึกษา คือ ความเข้มข้นของสารส้มใช้ช่วง 10 ถึง 30 มก./ล. ความเร็วรอบใบกวนในช่วง 5 ถึง 20 รอบ/นาที และอัตราน้ำล้นผิวในช่วง 30 ถึง 60 ชม./นาที ผลการวิจัยพบว่า ค่าความขุ่นของน้ำผลิตขึ้นอยู่กับทั้งอัตราน้ำล้นผิว และความเข้มข้นของสารส้มในช่วงอัตราน้ำล้นผิว 30 ถึง 45 ชม./นาที ค่าความขุ่นของน้ำผลิตจะลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารส้มเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงอัตราน้ำล้นผิว 45 ถึง 60 ชม./นาที ค่าความขุ่นของน้ำผลิตจะเพิ่มขึ้น เมื่อความเข้มข้นของสารส้มเพิ่มขึ้น การเพิ่มอัตราน้ำล้นผิว และ/หรือ การเพิ่มความเร็วรอบใบกวน นอกจากจะทำให้ค่าความขุ่นของน้ำผลิตเพิ่มขึ้น ยังจะทำให้ความเข้มข้นโดยปริมาตรของตะกอน และความเข้มข้นของแข็งแขวนลอยในถังทำน้ำใสลดลง

บรรณานุกรม :
วิจารณ์ ตันติธรรม . (2537). การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิจารณ์ ตันติธรรม . 2537. "การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิจารณ์ ตันติธรรม . "การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
วิจารณ์ ตันติธรรม . การกำจัดความขุ่นโดยถังทำน้ำใสแบบหมุนเวียนตะกอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.