ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็ก ซึ่งพิมพ์ในพุทธศักราช 2530

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็ก ซึ่งพิมพ์ในพุทธศักราช 2530
นักวิจัย : วิไลวรรณ โอรส
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745774138 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47733
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็กวัย 6-11 ปี ตัวอย่างประชากรเป็นหนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็กวัยประถมศึกษาที่ส่งเข้าประกวดตามโครงการประกวดหนังสือประจำปี ที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2530 จำนวน 104 เล่ม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1. หนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็กที่มีเนื้อหาแสดงลักษณะความคิดสร้างสรรค์ มีจำนวน 81 เล่ม หรือคิดเป็นร้อยละ 77.88 ของจำนวนหนังสือทั้งหมด 104 เล่ม 2. มีหนังสือที่แสดงลักษณะความคิดสร้างสรรค์ทั้ง 3 ลักษณะ ตามเกณฑ์การวิจัยที่สร้างขึ้น จำนวน 22 เล่ม คิดเป็นร้อยละ 21.15 ของจำนวนหนังสือทั้งหมด 104 เล่ม และคิดเป็นร้อยละ 27.16 ของจำนวนหนังสือที่มีลักษณะที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 81 เล่ม 3. ในจำนวนหนังสือ 81 เล่ม ที่ปรากฏลักษณะความคิดสร้างสรรค์ มีจำนวน 50 เล่ม ที่แสดงลักษณะความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสติปัญญา มีหนังสือ 67 เล่ม ที่แสดงลักษณะความคิดสร้างสรรค์ทางด้านพฤติกรรมทางความคิดสร้างสรรค์ และมีหนังสือจำนวน 44 เล่ม ที่แสดงลักษณะที่เป็นสื่อและแนวทางที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 4. ลักษณะความคิดสร้างสรรค์ทางด้านสติปัญญาที่พบมาก คือ ความคิดเชื่อมโยง รองลงมา คือ ความคิดจิตนาการ และความคิดดัดแปลงตามลำดับ ลักษณะของพฤติกรรมทางความคิดสร้างสรรค์ที่พบมาก คือ การซักถาม รองลงมา ความสงสัย และคาดเดา ลักษณะที่เป็นสื่อและแนวทางที่ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่พบมาก คือ ความภาคภูมิใจ รองลงมาคือ ความเป็นเหตุเป็นผล

บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ โอรส . (2533). การศึกษาลักษณะที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็ก ซึ่งพิมพ์ในพุทธศักราช 2530.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ โอรส . 2533. "การศึกษาลักษณะที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็ก ซึ่งพิมพ์ในพุทธศักราช 2530".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิไลวรรณ โอรส . "การศึกษาลักษณะที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็ก ซึ่งพิมพ์ในพุทธศักราช 2530."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
วิไลวรรณ โอรส . การศึกษาลักษณะที่แสดงความคิดสร้างสรรค์ในหนังสืออ่านสนุกสำหรับเด็ก ซึ่งพิมพ์ในพุทธศักราช 2530. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.