ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11
นักวิจัย : สมปอง ชดกิ่ง
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุมน อมรวิวัฒน์ , น้อมศรี เคท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745687162 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47778
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินกระบวนการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 11 ประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนและพฤติกรรมด้านคุณธรรมของครู และเพื่อศึกษาพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนภายหลังการฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนการสอนของครูประถมศึกษาในเขตการศึกษา 11 นี้ ในด้านการเตรียมการฝึกอบรมและผลของการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ทุกประการ แต่ในด้านการดำเนินการฝึกอบรม ผ่านเกณฑ์การประเมินเฉพาะพฤติกรรมของผู้ดำเนินการฝึกอบรม และพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาชุดฝึกอบรมกิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรมและกิจกรรมรายงานผลการฝึกปฏิบัติ ส่วนการดำเนินการของผู้ดำเนินการฝึกอบรมและพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในการประเมินพฤติกรรมของครูภายหลังการฝึกอบรม พบว่า พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ ส่วนพฤติกรรมด้านคุณธรรมของครู เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ในการศึกษาพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน พบว่า พฤติกรรมทางวาจาที่เกิดขึ้นมากที่สุด คือ พฤติกรรมการบรรยายของครู ส่วนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด คือ การใช้คำถามที่ไม่จำกัดคำตอบ นอกจากนี้ยังพบว่า ครูได้แสดงพฤติกรรมใช้อิทธิพลทางตรงมากกว่าอิทธิพลทางอ้อม ใช้คำถามที่จำกัดคำตอบมากกว่าคำถามที่ไม่จำกัดคำตอบ และนักเรียนแสดงพฤติกรรมการตอบสนองมากกว่าการริเริ่ม

บรรณานุกรม :
สมปอง ชดกิ่ง . (2531). การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมปอง ชดกิ่ง . 2531. "การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมปอง ชดกิ่ง . "การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
สมปอง ชดกิ่ง . การประเมินการฝึกอบรมครูตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การเรียนการสอนของครูประถมศึกษา เขตการศึกษา 11. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.