ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ไขและป้องกันการอุดตันหัวกรองของเครื่องกรอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ไขและป้องกันการอุดตันหัวกรองของเครื่องกรอง
นักวิจัย : สิงห์ชัย นฤคนธ์
คำค้น : เครื่องกรองและการกรอง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธีระ เกรอต , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2528
อ้างอิง : 9745607365 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47831
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528

เครื่องกรองที่ใช้งานมาเป็นเวลานานหลายปี มักประสบกับปัญหาการอุดตันที่หัวกรองสิ่งอุดตันที่หัวกรองประกอบด้วย สัตว์ชั้นต่ำ ไบรโอชัว พวก Plumatela ฟองน้ำที่อยู่ในน้ำจืด (Fresh water sponges) เม็ดทรายและอนุภาคฟลอค สิ่งเหล่านี้จะทำให้ค่าการสูญเสียความดันของหัวกรองเพิ่มขึ้นจนเป็นปัญหาในการทำงานของเครื่องกรองได้ การอุดตันที่หัวกรองวัดโดยค่าการสูญเสียความดัน หัวกรองที่ใช้งานเป็นเวลา 2 ปี 9 เดือน ขณะกรองน้ำที่อัตรา 4.7 ล/น/หัวกรอง หัวกรองสูญเสียความดัน 10.56 ซม. ในขณะที่หัวกรองสะอาดสูญเสียความดัน 5.51 ซม. อัตราการอุดันจะเพิ่มขึ้น 2.04 ซม./ปี ขณะล้างย้อนด้วยลม-น้ำ อัตราการไหลของลม 35.5 ล/น/หัวกรอง กระแสน้ำล้าง 10 ล/น/ หัวกรอง หัวกรองสูญเสียความดัน 12.4 ซม. ในขณะที่หัวกรองสะอาดสูญเสียความดัน 1.15 ซม. อัตราการอุดตันเพิ่มขึ้น 4.09 ซม./ปี ขณะล้างย้อนด้วยน้ำอย่างเดียวที่อัตราการไหล 19.7 ล/น/หัวกรอง หัวกรองสูญเสียความดัน 59.03 ซม. ขณะที่หัวกรองสะอาดสูญเสียความดัน 14.6 ซม. อัตราการอุดตันเพิ่มขึ้น 16.75 ซม./ปี การแก้ไขการอุดตันของหัวกรองกระทำ 2 วิธีคือ ใช้สารละลายโซดาไฟและการถอดหัวกรองออกมาทำความสะอาด โดยขัดสิ่งที่อุดตันด้วยแปรงขนอ่อน การแช่หัวกรองในสารละลายโซดาไฟเข้มขัน 2.5% เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วจึงล้างออกด้วยน้ำล้างย้อน สามารถกำจัดการอุดตันได้ดี ค่าแตกต่างการสูญเสียความดันของหัวกรองที่ล้างด้วยโซดาไฟนี้และของหัวกรองที่สะอาดจะเหลือเพียง 0.03 ซม. ในระหว่างการกรอง และเหลือ -0.15 ซม. และ 0.39 ซม. เมื่อล้างด้วยลม-น้ำและน้ำอย่างเดียวตามลำดับ ส่วนการหัวกรองที่ทำความสะอาดโดยการขัดถู จะให้ค่าแตกต่างการสูญเสียความดันจากหัวกรองที่สะอาด 1.9 ซม. ตามลำดับ ระหว่างการกรอง 0.05 ซม. และ 3.6 ซม.ระหว่างการล้างด้วยลม-น้ำ และน้ำอย่างเดียวตามลำดับ การเลือกวิธีใดขึ้นอยู่กับสภาพ การอุดตันที่เกิดขึ้น กล่าวคือ ถ้าการอุดตันที่หัวกรองเกิดจากการเจริญเติบโตของไบรโอชัวและฟองน้ำเป็นส่วนใหญ่ ควรแก้ไขโดยแช่หัวกรองที่อุดันในสารละลายโซดาไฟเข้มข้น 2.5% จะได้ผลดี แต่ถ้าทรายกรองรั่วลงไปในห้องรับน้ำ เนื่องจากหัวกรองชำรุดจะทำให้ทรายกรองไหลย้อนขึ้นมากับกระแสน้ำล้าง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้หัวกรองอุดตันได้ การใช้โซดาไฟจะไม่ได้ผลต้องใช้การถอดหัวกรองมาทำความสะอาด โดยใช้แปรงขนอ่อนจะสามารถกำจัดสิ่งอุดตันได้ แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะสิ้นเปลืองกว่าการใช้โซดาไฟ การควบคุมการเจริญเติบโตของแอลจีสามารถทำได้โดยการจ่าย พรี คลอรีเนชั่น ในน้ำดิบ โดยให้มีคลอรีนอิสระเหลือในน้ำ 0.5 พีพีเอ็ม ใช้เวลาสัมผัส (Contact time) 2 ชม. โดยทำ 1 วัน และหยุด 2 วัน สลับกันไป ด้วยวิธีนี้นอกจากจะควบคุมการเจริญเติบโตของแอลจีดังกล่าวแล้ว ยังสามารถทำลายจุลินทรีย์และออกซิไดซ์สารอินทรีย์ ซึ่งสามารถตัดวงจรอาหารของไบรโอชัว และฟองน้ำ ได้อีกด้วย

บรรณานุกรม :
สิงห์ชัย นฤคนธ์ . (2528). การแก้ไขและป้องกันการอุดตันหัวกรองของเครื่องกรอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิงห์ชัย นฤคนธ์ . 2528. "การแก้ไขและป้องกันการอุดตันหัวกรองของเครื่องกรอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิงห์ชัย นฤคนธ์ . "การแก้ไขและป้องกันการอุดตันหัวกรองของเครื่องกรอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528. Print.
สิงห์ชัย นฤคนธ์ . การแก้ไขและป้องกันการอุดตันหัวกรองของเครื่องกรอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2528.