ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิจัย : สำเริง แย้มโสภี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สนานจิตร สุคนธทรัพย์ , กอบกุล พฤกษะวัน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746361597 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47783
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยสรุปจากรายการที่ผู้ให้สัมภาษณ์ระบุสูงสุดพบว่า สภาพการดำเนินการตามนโยบายและมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดของกรมสามัญศึกษา มีการกำหนดและแจ้งนโยบายและมาตรการให้โรงเรียนปฏิบัติ โรงเรียนไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนเคยสำรวจจำนวนนักเรียนที่ใช้ยาเสเพติด มีการดำเนินการให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดโดยจัดนิทรรศการ จัดบอร์ดข่าวสาร ผู้บริหารแจ้งในที่ประชุมครูให้ดูแลเอาใจใส่ในการป้องกันปัญหายาเสพติด ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของครู-อาจารย์จากการรายงานหรือการบอกเล่า มีการรายงานนักเรียนที่ใช้ยาเสพติดตามข้อมูลที่เป็นจริง ส่วนสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดทำหน้าที่กำกับควบคุม ดูแลให้สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติดโดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตามกำหนด ปัญหาที่มีผู้ระบุเกินร้อยละ 50 ได้แก่ ครู-อาจารย์ไม่รู้จักยาเสพติดชนิดร้ายแรงและยาเสพติดชนิดอื่นๆ ครูอาจารย์ไม่ดูแลเอาใจใส่ ขาดความรับผิดชอบ ผู้ปกครองไม่ดูแลเอาใจใส่ ชุมชนมียาเสพติดแพร่ระบาดมาก และสภาพชุมชนไม่ปลอดภัยสำหรับครูผู้ปฏิบัติหน้าป้องกันปัญหายาเสพติด

บรรณานุกรม :
สำเริง แย้มโสภี . (2539). การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำเริง แย้มโสภี . 2539. "การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำเริง แย้มโสภี . "การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
สำเริง แย้มโสภี . การศึกษาการดำเนินการตามนโยบายป้องกันปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.