ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินการนำระบบและประเมินผลการใช้งาน MRP II ในโรงงานผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินการนำระบบและประเมินผลการใช้งาน MRP II ในโรงงานผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า
นักวิจัย : วีระศักดิ์ ประสาทเขตต์การ
คำค้น : อุตสาหกรรมมอเตอร์ไฟฟ้า , มอเตอร์ไฟฟ้า , การจัดการวัสดุ , การควบคุมการผลิต , พัสดุคงคลัง -- การวางแผน , การวางแผนความต้องการวัสดุ , การวางแผนทรัพยากรการผลิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746352008 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47752
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอผลการดำเนินการนำระบบ MRP II ไปประยุกต์ใช้ในโรงงานผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า โดยนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาช่วยในการบันทึกข้อมูลของวัสดุคงคลังและการเคลื่อนไหวของวัสดุคงคลัง การคำนวณหาปริมาณความต้องการใช้วัสดุ และปริมาณที่วางแผนจะสั่ง รวมถึงการวางแผนกำลังการผลิตที่ต้องการในการผลิต โดยศึกษาจากข้อมูลของใบรายการวัสดุ สถานภาพวัสดุคงคลัง ค่าช่วงเวลานำในการสั่งซื้อและสั่งผลิต วิธีการคำนวณหาปริมาณวัสดุในการสั่งซื้อ กระบวนการผลิตที่ใช้และกำลังการผลิตที่มีอยู่ของศูนย์การผลิต เพื่อที่จะนำไปคำนวณหาความต้องการวัสดุต่างๆ และกำลังการผลิตที่ต้องการ ผลจากกรณีศึกษาของโรงงานตัวอย่างพบว่า เมื่อมีการดำเนินการนำระบบ MRP II เข้าไปใช้สามารถทำให้มูลค่าของสินค้าคงคลังลดลง 17% และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้สูงขึ้นได้ 15% โดยที่สามารถคำนวณหาปริมาณความต้องการวัสดุและกำลังการผลิตที่ต้องการใช้ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่นำเข้า ปัจจัยสำคัญจะทำให้ผลลัพธ์ในการคำนวณมีความถูกต้องคือ ความแม่นยำของข้อมูลที่นำเข้า รวมถึงการประมาณค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ให้เหมาะสม

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ ประสาทเขตต์การ . (2539). การดำเนินการนำระบบและประเมินผลการใช้งาน MRP II ในโรงงานผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระศักดิ์ ประสาทเขตต์การ . 2539. "การดำเนินการนำระบบและประเมินผลการใช้งาน MRP II ในโรงงานผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระศักดิ์ ประสาทเขตต์การ . "การดำเนินการนำระบบและประเมินผลการใช้งาน MRP II ในโรงงานผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วีระศักดิ์ ประสาทเขตต์การ . การดำเนินการนำระบบและประเมินผลการใช้งาน MRP II ในโรงงานผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.