ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจสิ่งทอ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจสิ่งทอ
นักวิจัย : วีระศักดิ์ ทรัพย์แสนอุดม
คำค้น : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ , การออกแบบฐานข้อมูล , สิ่งทอ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มัณฑนา ปราการสมุทร , เมธี ศรีสังวาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746333739 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47720
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจสิ่งทอ โดยมุ่งเน้นที่ทำให้ระบบมีการไหลของข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ เอกสารที่เกิดขึ้นภายในบริษัทให้มีน้อยที่สุด และที่สำคัญที่สุดคือการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะนำมาใช้ในการสร้างสารสนเทศเพื่อการบริหาร การออกแบบซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นที่การใช้งานง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อนแก่ผู้ใช้โดยได้พัฒนาโปรแกรม 4 ระบบ คือ ระบบการตลาด ระบบการผลิต ระบบจัดซื้อ และระบบบัญชี ลูกหนี้ ในแต่ละระบบงานได้ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โปรแกรมถูกพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกันด้วยระบบเครือข่าย และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย จากผลการทดสอบโปรแกรม โดยใช้ข้อมูลของบริษัท วิคเตอร์เท็กซ์ จำกัด พบว่า ผู้ใช้สามารถติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ สะดวก และสามารถควบคุมวงเงินสินเชื่อของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรณานุกรม :
วีระศักดิ์ ทรัพย์แสนอุดม . (2539). การพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจสิ่งทอ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระศักดิ์ ทรัพย์แสนอุดม . 2539. "การพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจสิ่งทอ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระศักดิ์ ทรัพย์แสนอุดม . "การพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจสิ่งทอ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
วีระศักดิ์ ทรัพย์แสนอุดม . การพัฒนาระบบสารสนเทศในธุรกิจสิ่งทอ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.