ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปรัชญาการศึกษาของไส บาบา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปรัชญาการศึกษาของไส บาบา
นักวิจัย : สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์
คำค้น : การศึกษา -- ปรัชญา , อภิปรัชญา , ญาณวิทยา , จริยศาสตร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมภาร พรมทา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746317458 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47623
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาทรรศนะเกี่ยวกับการศึกษาของไส บาบา โดยทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาการศึกษากับปรัชญาอันเป็นพื้นฐานของท่าน ได้แก่ อภิปรัชญา ญาณวิทยา และจริยศาสตร์ ไส บาบา กล่าวว่าความจริงสูงสุดในจักรวาลนี้ตามความเชื่อของคัมภีร์พระเวท คือ พรหมัน หรือ อาตมัน ซึ่งก็คือสิ่งเดียวกัน ความจริงสูงสุดนี้แผ่ซ่านแทรกซึมอยู่ทุกหนทุกแห่ง โดยเฉพาะภายตัวของมนุษย์เอง เป้าหมายในชีวิตของมนุษย์ก็คือ การบรรลุถึงซึ่งความรู้แจ้งในตัวตนบริสุทธิ์ สละแล้วซึ่งกิเลสตัณหาความทะยานอยากทั้งปวง และนี่คือเป้าหมายของการศึกษา มนุษย์จะต้องตระหนักถึงคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ซึ่งมี 5 ประการคือ 1. สัตยะ (ความจริง) 2. ธรรมะ (ความประพฤติชอบ) 3. ศานติ (ความสงบสุข) 4. เปรมะ (ความรักความเมตตา) และ 5. อหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) ไส บาบา เน้นถึงการศึกษาทางด้านศีลธรรม และจิตวิญญาณ หรืออาตมวิทยา โดยชี้ให้เห็นว่าความรักความเมตตาเป็นแกนกลางแห่งคุณค่าความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงภายในของปัจเจกบุคคลเช่นนี้ จึงจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้อย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์ . (2538). ปรัชญาการศึกษาของไส บาบา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์ . 2538. "ปรัชญาการศึกษาของไส บาบา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์ . "ปรัชญาการศึกษาของไส บาบา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สุภาพ พิทักษ์วงศาโรจน์ . ปรัชญาการศึกษาของไส บาบา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.