ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ ตามโครงการโรงเรียนแกนนำระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ ตามโครงการโรงเรียนแกนนำระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : วาสนา มีลาภ
คำค้น : การศึกษาขั้นก่อนประถม , โครงการโรงเรียนแกนนำระดับก่อนประถมศึกษาอำเภอประจำกลุ่มโรงเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เพิ่มเกียรติ ขมวัฒนา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : 9745839175 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47731
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานและปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ ตามโครงการโรงเรียนแกนนำระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ครูแกนนำ และครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์และแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า การเตรียมการดำเนินงาน ผู้บริหารและครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการเตรียมการดำเนินงานด้านกำหนดนโยบาย โดยนโยบายสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสังกัด ผู้บริหารคัดเลือกครูผู้สอนที่มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก และมีความสมัครใจ งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และได้รับการสนับสนุนจากการบริจาค สำหรับคู่มือ/เอกสารหลักสูตร ได้รับจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนได้ตามเป้าหมาย ด้านการประสานงานมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการด้วยตนเอง และประสานงานกับผู้ปกครองด้วยวิธีประชุมและติดต่อพูดคุย การดำเนินงาน ผู้บริหารสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์ สภาพแวดล้อม ทำสื่อเตรียมความพร้อมวัดและประเมินความพร้อมและจัดทำ งานธุรกิจประจำขึ้น ครูแกนนำจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ และมีการวัดและประเมินความพร้อมของนักเรียนด้วยการสังเกต และมีการนำผลการประเมินไปรายงานให้ผู้บริหาร ผู้ปกครองทราบและให้ส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน การติดตามประเมินผล ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามผล และประเมินผลงานในหน้าที่ของครูแกนนำ มีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาการดำเนิน โรงเรียนแกนนำมีเครื่องเล่นสนามไม่เพียงพอ และไม่ครบทุกประเภทไม่มีห้องน้ำห้องส้วมเป็นสัดส่วนเฉพาะนักเรียนอนุบาล ครูจัดประสบการณ์เน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน แต่ผู้ปกครองต้องการให้สอนหนังสือ ผู้บริหารนิเทศไม่ตรงเวลาและไม่มีเวลานิเทศ

บรรณานุกรม :
วาสนา มีลาภ . (2537). การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ ตามโครงการโรงเรียนแกนนำระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา มีลาภ . 2537. "การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ ตามโครงการโรงเรียนแกนนำระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา มีลาภ . "การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ ตามโครงการโรงเรียนแกนนำระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537. Print.
วาสนา มีลาภ . การศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำ ตามโครงการโรงเรียนแกนนำระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2537.