ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : วาสนา คูวณิชย์วงศ์
คำค้น : การออกแบบฐานข้อมูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- การบริหาร , ทุนอุดหนุนการวิจัย , Research grants , Database design , Chulalongkorn University -- Administration
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สุวิมล วัชราภัย , วิชาญ เลิศวิภาตระกูล
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745785199 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47558
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริการบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้หลักการบริหารเงินทุนวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การออกแบบและการพัฒนาฐานข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูลได้ใช้หลักการของการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ระบบข้อมูลเดิมซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากที่ได้มีการเสนอโครงการขอรับทุนวิจัยแล้วสร้างเป็นแบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะ (Logical Data Model) จากนั้นจึงนำแบบจำลองข้อมูลเชิงตรรกะที่ได้มาแปลงเป็นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สำหรับการพัฒนาฐานข้อมูลได้ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ออราเคิล (ORACLE Relational Database Management System) โดยได้ออกแบบและจัดทำส่วนที่เป็นตัวเชื่อมประสาน (User Interface) เพื่อใช้ในการจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้โดยง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่วนที่เป็นรายงานในการบริหารที่จำเป็น การจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับการบริหารเงินทุนวิจัยนี้จะทำให้ข้อมูลได้ถูกต้องและเป็นการแบ่งเบาภาระบางอย่างในงานบริหารเงินทุนวิจัยของฝ่ายวิจัย รวมทั้งในส่วนของผู้บริหารก็สามารถทราบสถานภาพของการใช่เงินทุนวิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่ในระบบทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการบริหารต่อไป

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
วาสนา คูวณิชย์วงศ์ . (2534). การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา คูวณิชย์วงศ์ . 2534. "การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา คูวณิชย์วงศ์ . "การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
วาสนา คูวณิชย์วงศ์ . การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการบริหารเงินทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.