ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ของโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ของโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33
นักวิจัย : ณัฐพร สุดดี , ภารดี ศรีลัด
คำค้น : นักกีฬา , กีฬาสาธิตสามัคคี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตสังกัด มหาวิทยาลัยของรัฐที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัย เชิงสำรวจ (Survey Research) ประชากรได้แก่โรงเรียนสาธิตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33 มีจำนวนทั้งสิ้น 18 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 1) ผู้ควบคุมทีมกีฬา จำนวน 288 คน 2) ผู้จัดการทีมกีฬาชนิดกีฬาจำนวน 288 คน 3) ผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดกีฬาจำนวน 288 คน 4) นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 864 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็นด้านเท่าๆ กัน 7 ด้าน 1) ด้านนักกีฬา 2) ด้านผู้ฝึกสอน 3) ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา 4) ด้านสถานที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม 5) ด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม 6) ด้านโภชนาการและสวัสดิการ 7) ด้านงบประมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามไปตามโรงเรียนสาธิตต่าง ๆ ทั้ง 18 แห่งและนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ไปวิเคราะห์ ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า สภาพและปัญหาการเตรียมทีมปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬาของโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33 1) ปัญหาการเตรียมทีม ด้านนักกีฬา ที่สำคัญที่สุดคือ นักกีฬาไม่มีความสามารถในการประเมินรู้จุดบกพร่องและแก้ไขตนเอง 2) ปัญหาการเตรียมทีม ด้านผู้ฝึกสอน ที่สำคัญที่สุด คือ ผู้ฝึกสอนไม่มี การสร้างแรงจูงใจให้นักกีฬามาเข้าร่วมการฝึกซ้อม 3) ปัญหาการเตรียมทีม ด้านการคัดเลือกตัวนักกีฬา ที่สำคัญที่สุด คือ การคัดเลือกตัวนักกีฬาไม่มีการตั้งจุดมุ่งหมาย 4) ปัญหาการเตรียมทีม ด้านสถานที่และอุปกรณ์การฝึกซ้อม ที่สำคัญที่สุดคือ ความไม่เพียงพอของสถานที่ที่ฝึกซ้อม ข 5) ปัญหาการเตรียมทีม ด้านการจัดโปรแกรมการฝึกซ้อม ที่สำคัญที่สุด คือ ระยะเวลาในการฝึกซ้อม 6) ปัญหาการเตรียมทีม ด้านโภชนาการและสวัสดิการ ที่สำคัญที่สุด คือ การมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านกีฬา 7) ปัญหาการเตรียมทีม ด้านงบประมาณ ที่สำคัญที่สุด คือ งบประมาณสนับสนุนจากต้นสังกัด

บรรณานุกรม :
ณัฐพร สุดดี , ภารดี ศรีลัด . (2558). สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ของโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพร สุดดี , ภารดี ศรีลัด . 2558. "สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ของโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพร สุดดี , ภารดี ศรีลัด . "สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ของโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.
ณัฐพร สุดดี , ภารดี ศรีลัด . สภาพและปัญหาการเตรียมทีมนักกีฬา ของโรงเรียนสาธิตที่สังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 33. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2558.