ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด
นักวิจัย : อรนุช สีหามาลา , พนอจิต นิติสุข , จิตตะวัน กุโบลา , กาญจนา กุลวิทิต , ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์ , ศุภชัย ภูลายดอก
คำค้น : น้ำนมข้าวโพด , โยเกิร์ต , การพัฒนา
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : มทร.อีสาน ก่อนยุบรวมเป็น ม.กาฬสินธุ์
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของนมโคต่อน้ำนมข้าวโพดในการทำโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดที่ 100: 0, 0: 100, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 10: 90, 20:80, 30:70, 40:60, 50:50, 50:50 และ 50:50 ต่อคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ จุลินทรีย์และการประเมินผลทางประสาทสัมผัส โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดที่เตรียมจากน้ำนมข้าวโพดที่มีอัตราส่วนของเมล็ดข้าวโพดต่อน้ำที่ 1:2 มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า 1:1 สำหรับปริมาณของหัวเชื้อเริ่มต้นที่ใช้ในการหมักโยเกิร์ตที่ระดับร้อยละ 1 บ่มในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 42?ซ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เป็นปริมาณที่เหมาะสมในการหมักโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดโดยจะมีปริมาณกรดแลคติกอยู่ร้อยละ 0.9 จากการทดลอง Mixture design พบว่าปริมาณความชื้น ปริมาณเถ้า ปริมาณกรดทั้งหมด ค่าสี a* และค่าสี b* เพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณโปรตีน ไขมันและค่าสี L* ลดลงเมื่อปริมาณของน้ำนมข้าวโพดเพิ่มสูงขึ้น โยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดทุกสิ่งทดลองพบว่ามีกรดไขมันที่จำเป็น (Linoleic acid และ ?-Linolenic acid) โดยกรดไขมัน Linoleic acid และ ?-Linolenic acid มีค่าอยู่ระหว่าง 97.05-416.52 มิลลิกรัม/ 100 กรัมของตัวอย่าง และ 40.21-359.82 มิลลิกรัม/ 100 กรัมของตัวอย่างตามลำดับ สำหรับอัตราส่วนของนมโคต่อน้ำนมข้าวโพดในการทำโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดที่ 100: 0 และ 100: 0 มีปริมาณกรดไขมัน Linoleic acid และ ?-Linolenic acid สูงที่สุด คือมีค่าเท่ากับ 416.52 มิลลิกรัม/ 100 กรัมของตัวอย่าง และ 359.82 มิลลิกรัม/ 100 กรัมของตัวอย่างตามลำดับ พบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมของน้ำนมโคต่อน้ำนมข้าวโพด เท่ากับ 24.3 : 75.7 สำหรับผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดที่ทำให้ค่าคะแนนทางด้านประสาทสัมผัสด้านการยอมรับรวมมีคะแนนสูงที่สุดคือ เท่ากับ 8.91

บรรณานุกรม :
อรนุช สีหามาลา , พนอจิต นิติสุข , จิตตะวัน กุโบลา , กาญจนา กุลวิทิต , ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์ , ศุภชัย ภูลายดอก . (2558). การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด.
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อรนุช สีหามาลา , พนอจิต นิติสุข , จิตตะวัน กุโบลา , กาญจนา กุลวิทิต , ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์ , ศุภชัย ภูลายดอก . 2558. "การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด".
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์.
อรนุช สีหามาลา , พนอจิต นิติสุข , จิตตะวัน กุโบลา , กาญจนา กุลวิทิต , ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์ , ศุภชัย ภูลายดอก . "การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด."
    กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 2558. Print.
อรนุช สีหามาลา , พนอจิต นิติสุข , จิตตะวัน กุโบลา , กาญจนา กุลวิทิต , ณัฏฐพงศ์ เจนวิพากษ์ , ศุภชัย ภูลายดอก . การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพด. กาฬสินธุ์ : มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์; 2558.