ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์โลหะโมลิบเดตและโลหะทังสเตทโครงสร้างนาโนเพื่อประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง
นักวิจัย : อนุกร ภู่เรืองรัตน์
คำค้น : Metal molybdate , Metal tungstate , Nanostructured materials , Photocatalyst
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

1. ศึกษาและสืบค้นวิธีการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงชนิดโลหะโมลิบเดตและโลหะทังสเตทโดยวิธีทางเคมี อาทิเช่น ไมโครเวฟ ตกตระกอนร่วม ซอล-เจล ไฮโดรเมทอร์มอลและอื่น ๆ เพื่อศึกษาความเปรียบเทียบและศึกษาความเป็นไปได้ของวิธีสังเคราะห์ที่เหมาะสมและอาจจะสามารถขนาดกระบวนการสังเคราะห์ขนาดห้องปฏิบัติการสู่อุตสาหกรรม 2. สร้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการสังเคราะห์ (hydrothermal reactor) และเครื่องสำหรับทดสอบตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง 3. เตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงชนิดโลหะโมลิบเดตและโลหะทังสเตทโดยศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสังเคราะห์และสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสง อาทิ เวลา อุณหภูมิ เป็นต้น เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยา ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีนั้น อุณหภูมิและเวลาในการทำการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์จะเป็นตัวกำหนดความเป็นผลึก สัณฐานวิทยาและประสิทธิภาพในการย่อยสลายสารินทรีย์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการหาสภาวะเหมาะสมของอุณหภูมิแลเวลา 4. วิเคราะห์โครงสร้างผลึก สัณฐานวิทยาและคุณสมบัติทางแสงของตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงชนิดโลหะโมลิบเดตและโลหะทังสเตทโดยอาศัยเครื่องมือวิเคราห์ต่าง ๆ เช่น X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), transmission electron microscope (TEM), electron diffraction (ED), Raman spectrometer, Luminescent spectrometer, UV-vis spectrometer และอื่น ๆ 5. ศึกษาสมบัติการย่อยสลายสารอินทรีย์โดยการใช้ rhodamine-B (RHB), methyl blue ( MB) หรือ methyl orange เป็นตัวทดสอบภายใต้แสงรังสี UV-visible 6. ปรับปรุงประสิทธิภาพของของตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงชนิดโลหะโมลิบเดตและโลหะทังสเตทที่เตรียมขึ้นโดยการอาศัยตัวช่วย เช่น การเตรียมวัสดุผสมระหว่างตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงชนิดโลหะโมลิบเดตและโลหะทังสเตทกับโลหะ silver (Ag) หรือ gold (Au) เป็นต้น หรือการใช้ตัวเจือของโลหะหายาก เช่น cesium (Ce), lananide (La), Dysprosium (Dy) เป็นต้น

บรรณานุกรม :