ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
นักวิจัย : พนาลี ชีวกิดาการ
คำค้น : การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental quality monitoring) , ระบบเตือนภัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental warning system) , ทะเลสาบสงขลา (Songkla Lake)
หน่วยงาน : คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานดำเนินงานของโครงการตามขอบเขตการศึกษา 3 ปี (36 เดือน) จะเริ่มต้นด้วย

1. ศึกษาและสำรวจข้อมูลพื้นฐานของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ

2. ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิ

3. การศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานวิจัย (มาตรฐาน เครื่องมือ เทคโนโลยี)

4. การศึกษาข้อมูลและรูปแบบของข้อมูลจากเซนเซอร์ที่มีการเก็บรวบรวมไว้

5. การออกแบบ/พัฒนาระบบต้นแบบ

6. เก็บรวบรวมข้อมูลข้อมูลปฐมภูมิ ภาคสนาม

7. นำข้อมูลเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

8. วิเคราะห์ระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาแบบเชิงเวลาจริง

9. ออกแบบ/พัฒนา/แก้ไข และ ทดสอบระบบรวบรวมและติดตามข้อมูลสภาวะแวดล้อมในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แบบเชิงเวลาจริง

10. การจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม

11. จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

12. จัดทำรายงานความก้าวหน้า/ฉบับสมบูรณ์

13. จัดทำบทความวิจัย

บรรณานุกรม :