ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013 , An Analysis of export slowdown of Thailand during 2000 - 2013
นักวิจัย : พนิดา ณ ลำเลียง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : นภัสภ์ หาญพรชัย , คมสัน สุริยะ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/37853
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศคู่ค้าสำคัญระหว่างปี ค.ศ. 2002-2013 และศึกษาศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อของการส่งออกชะลอตัวของไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000-2013 โดยใช้ข้อมูลมูลค่าการส่งออกของประเทศไทยและประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000-2013 ซึ่งผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ผลการศึกษาสถานการณ์การส่งออกของประเทศไทยในปี ค.ศ. 2002-2013 โดยแบบจำลองส่วนแบ่งการตลาดคงที่ ผลการศึกษาพบว่าการเติบโตของการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศผู้นำเข้าเป็นผลมาจากการขยายตัวของการนำเข้าของประเทศผู้นำเข้า มากกว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ซึ่งการสูญเสียความสามารถในการแข่งขันเป็นสาเหตุที่ทำให้การส่งออกของประเทศไทยชะลอตัวลง และส่วนที่สองคือ ผลจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการชะลอตัวการส่งออกของประเทศไทยจากแบบจำลองเศรษฐมิติ โดยมีประเทศคู่แข่งคือประเทศเวียดนาม พบว่ามี 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการชะลอตัวของการส่งออกของประเทศไทยคือ อัตราแลกเปลี่ยนโดยเปรียบเทียบ ดัชนีมูลค่าการส่งออกและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรม

บรรณานุกรม :
พนิดา ณ ลำเลียง . (2557). การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พนิดา ณ ลำเลียง . 2557. "การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พนิดา ณ ลำเลียง . "การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2557. Print.
พนิดา ณ ลำเลียง . การวิเคราะห์ปัญหาการส่งออกชะลอตัวของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2000 - 2013. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2557.