ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการเลือกตั้งวันที่ 4 ตุลาคม 2552 = Campaign strategies of candidates for Chiang Mai municipality mayor of October 4, 2009 election / พิศาล พันธุเสนีย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการเลือกตั้งวันที่ 4 ตุลาคม 2552 = Campaign strategies of candidates for Chiang Mai municipality mayor of October 4, 2009 election / พิศาล พันธุเสนีย์
นักวิจัย : พิศาล พันธุเสนีย์
คำค้น : นายกเทศมนตรี , การเลือกตั้งท้องถิ่น -- เชียงใหม่ , การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : ว/ภน 324.7 พ382ก , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1482450 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/16802
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิศาล พันธุเสนีย์ . (2553). กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการเลือกตั้งวันที่ 4 ตุลาคม 2552 = Campaign strategies of candidates for Chiang Mai municipality mayor of October 4, 2009 election / พิศาล พันธุเสนีย์.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พิศาล พันธุเสนีย์ . 2553. "กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการเลือกตั้งวันที่ 4 ตุลาคม 2552 = Campaign strategies of candidates for Chiang Mai municipality mayor of October 4, 2009 election / พิศาล พันธุเสนีย์".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
พิศาล พันธุเสนีย์ . "กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการเลือกตั้งวันที่ 4 ตุลาคม 2552 = Campaign strategies of candidates for Chiang Mai municipality mayor of October 4, 2009 election / พิศาล พันธุเสนีย์."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2553. Print.
พิศาล พันธุเสนีย์ . กลยุทธ์ในการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในการเลือกตั้งวันที่ 4 ตุลาคม 2552 = Campaign strategies of candidates for Chiang Mai municipality mayor of October 4, 2009 election / พิศาล พันธุเสนีย์. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2553.