ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of police officers in motorcycle theft prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อภิเษก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of police officers in motorcycle theft prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อภิเษก ปิศโน
นักวิจัย : อภิเษก ปิศโน
คำค้น : ตำรวจ -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง , รถจักรยานยนต์ -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง , โจรกรรมรถยนต์ -- การป้องกัน , โจรกรรมรถยนต์ -- เชียงใหม่. อำเภอเมือง
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : ว/ภน 363.22 อ163ป , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1366766 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/16369
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิเษก ปิศโน . (2548). ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of police officers in motorcycle theft prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อภิเษก.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
อภิเษก ปิศโน . 2548. "ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of police officers in motorcycle theft prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อภิเษก".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
อภิเษก ปิศโน . "ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of police officers in motorcycle theft prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อภิเษก."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2548. Print.
อภิเษก ปิศโน . ประสิทธิผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of police officers in motorcycle theft prevention and suppression in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อภิเษก. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2548.