ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ = Problems in auditing electronic business in bureau of large business tax administration / อัจฉรา กัวตระกูล

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ = Problems in auditing electronic business in bureau of large business tax administration / อัจฉรา กัวตระกูล
นักวิจัย : อัจฉรา กัวตระกูล
คำค้น : ภาษี , อิเล็กทรอนิกส์ , ธุรกิจขนาดใหญ่
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : ว 336.2 อ112ป , http://search.lib.cmu.ac.th/search/?searchtype=.&searcharg=b1344026 , http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/8160
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจฉรา กัวตระกูล . (2547). ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ = Problems in auditing electronic business in bureau of large business tax administration / อัจฉรา กัวตระกูล.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
อัจฉรา กัวตระกูล . 2547. "ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ = Problems in auditing electronic business in bureau of large business tax administration / อัจฉรา กัวตระกูล".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
อัจฉรา กัวตระกูล . "ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ = Problems in auditing electronic business in bureau of large business tax administration / อัจฉรา กัวตระกูล."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2547. Print.
อัจฉรา กัวตระกูล . ปัญหาในการตรวจสอบภาษีอากรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ = Problems in auditing electronic business in bureau of large business tax administration / อัจฉรา กัวตระกูล. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2547.