ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินเทคโนโลยีกังหันน้ำสำหรับการผลิตกำลังไฟฟ้าและพลังงานกลโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านพลังงาน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินเทคโนโลยีกังหันน้ำสำหรับการผลิตกำลังไฟฟ้าและพลังงานกลโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านพลังงาน , Technology evaluation of water wheel for electrical and mechanical energy generation by quality function deployment for energy technique
นักวิจัย : วสันต์ พุฒิพุทธ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ร่วมงาน : เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://cmuir.cmu.ac.th/handle/6653943832/201
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามหาภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความรุนแรงและเพิ่มความเสียหายในทั่วทุกภูมิภาคของโลก สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก พลังงานทดแทนเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยบาเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมลงได้ น้ำเป็นแหล่งพลังงานทดแทนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และในภาคเหนือของประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านแหล้งน้ำสูงเหมาะแก่การนำมาใช้ประโยชน์ เช่น เทคโนโลยีกังหันน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ในปัจจุบันการออกแบบการผลิตกังหันน้ำมาใช้ประโยชน์ยังไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านพลังงาน (Quality Function Deployment for Energy: QFDE) สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด โดยวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อทำการศึกษาการออกแบบกังหันน้ำและเทคโนโลยีต่อพ่วง 3 รูปแบบ คือ กังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ขับเครื่องจักรกลการเกษตรและยกระดับน้ำ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าข้อเสนอในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกังหันน้ำตอบสนองความต้องการต่อผู้ใช้งานทั้งด้านพลังงาน เศรษฐศาสตร์และสิ่งแวเล้อมมากกว่าข้อเสนอเพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบ โดยผลการศึกษาครั้งนี้จะสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนากังหันน้ำขนาดเล็กและช่วยส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
วสันต์ พุฒิพุทธ . (2555). การประเมินเทคโนโลยีกังหันน้ำสำหรับการผลิตกำลังไฟฟ้าและพลังงานกลโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านพลังงาน.
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วสันต์ พุฒิพุทธ . 2555. "การประเมินเทคโนโลยีกังหันน้ำสำหรับการผลิตกำลังไฟฟ้าและพลังงานกลโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านพลังงาน".
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .
วสันต์ พุฒิพุทธ . "การประเมินเทคโนโลยีกังหันน้ำสำหรับการผลิตกำลังไฟฟ้าและพลังงานกลโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านพลังงาน."
    เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2555. Print.
วสันต์ พุฒิพุทธ . การประเมินเทคโนโลยีกังหันน้ำสำหรับการผลิตกำลังไฟฟ้าและพลังงานกลโดยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพด้านพลังงาน. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; 2555.