ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายงานประจำปี 2557 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รายงานประจำปี 2557 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
คำค้น : บริการสุขภาพ , บริการสาธารณสุข
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : hs2247 , http://hdl.handle.net/11228/4422 , W84 ร451 2558 , 58-019
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายงานสถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2557 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทุกระดับทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถใช้ประกอบการวางแผนงานของตนเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในภาพรวม และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานเขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนให้ผู้สนใจและ/หรือผู้ที่มีความห่วงใยในภาวะสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ สามารถนำความรู้และข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกไว้ไปใช้ประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญของรายงานฉบับนี้ สรุปได้ดังนี้ 1. บริบทของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ไม่เหมือนพื้นที่อื่น ระบบ กลไกและวิธีการทำงานให้ได้ผล จึงควรต้องแตกต่างจากพื้นที่อื่น 2. ข้อมูลภาพรวมของสถานการณ์และบริการสุขภาพในพื้นที่ยังมีน้อย ควรมีกลไกการดำเนินงานต่อเนื่อง 3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานภายใต้สังกัดหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีบทบาทอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำเป็นต้องกระชับความสัมพันธ์แนวราบระหว่างกันให้แนบแน่นขึ้น จะทำดังนี้ได้ ต้องเน้นที่ความเป็นนักวิชาชีพทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มุ่งให้ประชาชนมีสุขภาพดี ตลอดจนการช่วยเหลือแบ่งปันความรู้และข้อมูลเป็นสำคัญ มิใช่เริ่มจากการใช้อำนาจสั่งการ 4. การร่วมกันทำงานโดยหน่วยงานต่างสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนโดยใช้แผนบูรณาการบริการสาธารณสุขของเขตพื้นที่เป็นเครื่องมือ ยังอยู่ในระยะแรกพัฒนา ควรมีการเรียนรู้และสรุปบทเรียนร่วมกันทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดสภาพที่ต่างคนต่างทำและเสริมสภาพที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่เพื่อเป้าหมายร่วมกัน และมีกลไกเชื่อมโยงการดำเนินงาน 5. ระยะต่อไปเสนอให้เน้นเสริมสร้างงานในกลุ่มโรคเรื้อรัง (NCDs) กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ คนต่างด้าวและผู้ด้อยสิทธิในเมือง พัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพและการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพในเมืองใหญ่ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมและสนับสนุนให้ชุมชนมีบทบาทมากขึ้น

กระทรวงสาธารณสุข, ส่วนงานสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

บรรณานุกรม :
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . (2558). รายงานประจำปี 2557 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร.
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . 2558. "รายงานประจำปี 2557 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร".
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . "รายงานประจำปี 2557 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร."
    นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558. Print.
สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย . รายงานประจำปี 2557 : สถานการณ์ระบบบริการสุขภาพ เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; 2558.