ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเผาไหม้แกลบในฟลูอิไดซ์เบด

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเผาไหม้แกลบในฟลูอิไดซ์เบด
นักวิจัย : ศศิวิมล สูงสว่าง
คำค้น : การเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด , แกลบ , พลังงานทดแทน , Fluidized-bed combustion , Rice hulls
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พล สาเกทอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : 9745621498 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47536
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526

เทคนิคทางฟลูอิไดซ์เบดเป็นวิธีที่มีผู้นำมาพัฒนาเตาเผาที่ใช้ในการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเนื่องจากฟลูอิไดซ์เบดมีข้อดีในแง่ของการถ่ายเทความร้อนและการถ่ายเทมวลสารซึ่งเป็นไปอย่างสม่ำเสมอ ในงานวิจัยนี้เป็นการเผาไหม้แกลบสนเตาเผาแบบฟลูอิไดซ์เบด เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมของการเผาไหม้ที่ทำให้ได้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อเทคโนโลยีในการเปลี่ยนแปลงแกลบที่เหลือใช้ซึ่งมีอยู่เป็นปริมาณมากประมาณ 5 ล้านตันต่อปี ให้เป็นพลังงานความร้อนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปขั้นตอนการวิจัยนั้นเริ่มต้นด้วยการสร้างเครื่องมือวิจัย ศึกษาการทำงานและกลไกการทำงานของเครื่องมือวิจัยเตาเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบดแบบต่อเนื่องจากนั้นเก็บข้อมูลการวิจัยโดยมีตัวแปรที่พิจารณาคือ อัตราการไหลของอากาศและอุณหภูมิของการเผาไหม้เพื่อที่จะหาความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของความร้อนที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้ได้สภาวะที่เหมาะสมของการเผาไหม้แกลบในฟลูอิไดซ์เบด ในการทดลองมีการแปรความเร็วของอากาศจาก 20.62 เมตรต่อนาทีถึง 45.67 เมตรต่อนาที และอุณหภูมิของการเผาไหม้จาก 500 ถึง 800 องศาเซลเซียสผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสภาวะที่เหมาะสมในการเผาไหม้แกลบในฟลูดิไดซ์เบดคือที่ความเร็วของอากาศ 32.77 เมตรต่อนาที และอุณหภูมิของการเผาไหม้ประมาณ 700 องศาเซลเซียส ซึ่งจากการคำนวณจะให้ประสิทธิภาพของการเผาไหม้ร้อยละ 96.91 โดยมีอัตราการป้อนแกลบ 3.05 กิโลกรัมต่อชั่วโมง นอกจากนั้นได้มีการเปรียบเทียบเถ้าแกลบที่ได้จากการเผาไหม้ตามวิธีที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับเถ้าแกลบที่ได้จากการเผาไหม้ในฟลูอิไดซ์เบด พบว่าประสิทธิภาพของการเผาไหม้โดยฟลูอิไดซ์เบดจะสูงกว่าประมาณร้อยละ 47-53

บรรณานุกรม :
ศศิวิมล สูงสว่าง . (2526). การเผาไหม้แกลบในฟลูอิไดซ์เบด.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิวิมล สูงสว่าง . 2526. "การเผาไหม้แกลบในฟลูอิไดซ์เบด".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศิวิมล สูงสว่าง . "การเผาไหม้แกลบในฟลูอิไดซ์เบด."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print.
ศศิวิมล สูงสว่าง . การเผาไหม้แกลบในฟลูอิไดซ์เบด. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.