ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นักวิจัย : รัชนี ยุตรินทร์
คำค้น : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา , คุรุสภา -- การบริหาร , การบริหารองค์การ , การจัดองค์การ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : 9745789445 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47474
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพ จำนวน 270 คน โดยใช้แบบสอบถาม ถามสภาพการดำเนินงานและความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน 8 ด้าน คือ โครงสร้างการบริหาร การวางแผนในการทำงาน การตัดสินใจสั่งการ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การมอบหมายงาน การควบคุม และการจูงใจในการทำงาน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างการบริหารงานมีการจัดแบ่งสายงานและกำหนดหน้าที่ในแต่ละฝ่ายไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดทำพรรณางาน และมีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ส่วนเรื่องที่ยังไม่เหมาะสมคือ สายการบังคับบัญชา ความชัดเจนของโครงสร้าง การจัดบุคลากรและการจัดให้มีสายงานการให้คำปรึกษาหารือ ด้านการวางแผนในการทำงาน ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการทำงาน แผนปฏิบัติงานมีไม่ชัดเจน ไม่มีการวางแผนกำลังคนเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ได้รับคำชี้แจงให้เข้าใจเกี่ยวกับแผนงานโครงการ ด้านการตัดสินใจส่วนมากผู้บริหารนำข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานมาตัดสินใจเอง การมอบอำนาจการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานมีน้อย ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้บริหารสั่งการจากเบื้องบนทางเดียว การกำหนดวิธีการติดต่องานไม่ชัดเจน เครื่องมือที่ใช้มีไม่เพียงพอ ด้านการประสานงาน ส่วนมากประสานงานผ่านตามสายการบังคับบัญชา การประสานงานระหว่างกองไม่สะดวก คู่มือการปฏิบัติงานมีน้อย ด้านการมอบหมายงาน ได้คำนึงถึงความสามารถ ความถนัดและวุฒิเป็นส่วนใหญ่ การชี้แจงให้เข้าใจเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานก่อนมอบหมายงานมีน้อย การควาบคุมมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง ด้านการจูงใจในการทำงาน ใช้วิธีให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เงินเดือนและสวัสดิการเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานพอใจมากที่สุด ส่วนสิ่งที่ไม่พอใจมากที่สุดคือ โอกาสที่จะเลือนตำแหน่งตามความสามารถ

บรรณานุกรม :
รัชนี ยุตรินทร์ . (2535). ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี ยุตรินทร์ . 2535. "ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัชนี ยุตรินทร์ . "ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
รัชนี ยุตรินทร์ . ลักษณะการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.