ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ สถาบัน และศูนย์ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ สถาบัน และศูนย์ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
นักวิจัย : วัลลภา จันทรดี
คำค้น : ผลงานทางวิชาการ , บรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย , บรรณารักษศาสตร์ -- วิจัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ศจี จันทวิมล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745695629 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47473
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) วัตถุประสงค์ในการผลิต รูปแบบ และสาขาวิชาของผลงานทางวิชาการ 2) แหล่งจัดพิมพ์และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 3) ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสำรวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ สถาบัน และศูนย์ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ บรรณารักษ์มีวัตถุประสงค์ในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานในห้องสมุดมากที่สุด โดยรูปแบบของผลงานทางวิชาการที่ผลิตมากที่สุดได้แก่บทความวารสาร ผลงานที่ผลิตส่วนใหญ่ผลิตในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์/สนเทศศาสตร์ และจัดพิมพ์โดยหน่วยงาน/องค์การ อื่นๆ มีการเผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมากที่สุด ปัญหาที่สำคัญที่สุดของบรรณารักษ์ในการผลิตคือ ไม่มีเวลาเนื่องจากต้องทำงานเต็มเวลา ส่วนปัญหาในการเผยแพร่คือ การขาดเงินทุนสนับสนุนในการจัดพิมพ์เผยแพร่ ในด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะนั้น บรรณารักษ์ส่วนใหญ่เห็นว่ามหาวิทยาลัยควรเปิดโอกาสให้บรรณารักษ์ได้มีโอกาสลาพักเพื่อการวิจัย/ผลิตผลิงานทางวิชาการได้เช่นเดียวกับอาจารย์และผู้บริหารควรสนับสนุนให้บรรณารักษ์มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านอื่นๆ เช่น งานสอน งานวิจัย การเข้าร่วมประชุมสมาคมวิชาชีพ ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริมสนับสนุนบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ สถาบัน และศูนย์ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย ให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่อไป

บรรณานุกรม :
วัลลภา จันทรดี . (2532). ปัญหาการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ สถาบัน และศูนย์ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภา จันทรดี . 2532. "ปัญหาการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ สถาบัน และศูนย์ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัลลภา จันทรดี . "ปัญหาการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ สถาบัน และศูนย์ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
วัลลภา จันทรดี . ปัญหาการผลิตผลงานทางวิชาการของบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะ สถาบัน และศูนย์ทางวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.