ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง
นักวิจัย : วันเพ็ญ พิมพ์แดง
คำค้น : วินัยในโรงเรียน -- ไทย -- กรุงเทพฯ , นักเรียนมัธยมศึกษา , การรับรู้ตนเอง , School discipline -- Thailand -- Bangkok , High school students , Self-perception
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย พานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745770426 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47538
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง และเปรียบเทียบการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนระหว่างนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง ตัวอย่างประชากร เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จำนวน 720 คนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาต้อนต้นจำนวน 180 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 180 คน และนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 180 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 180 คน สุ่มโดยแบ่งชั้นจากโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร 14 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) เพื่อหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบค่าที่ (t-test) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1.การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียน ตามการรับรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสม่ำเสมอ 2.การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายตามการรับรู้ของตนเอง แตกต่างกันอย่างมีวินัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนมากกว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตามการรับรู้ของตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 โดยนักเรียนหญิงปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนมาดกว่านักเรียนชาย

บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ พิมพ์แดง . (2533). การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ พิมพ์แดง . 2533. "การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ พิมพ์แดง . "การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
วันเพ็ญ พิมพ์แดง . การปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.