ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสัน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสัน
นักวิจัย : สุรศักดิ์ เชียงกา
คำค้น : วงจรอิเล็กทรอนิกส์ , นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ , อุปกรณ์ตรวจจับ , สนามแม่เหล็ก , Electronic circuits , Nuclear magnetic resonance , Detectors , Magnetic fields
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิจิตร เส็งหะพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745829242 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47367
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

ในงานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้เป็นเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสัน โดยสร้างและดัดแปลงวงจรให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ในประเทศ พร้อมกับทำการทดสอบ และปรับปรุงเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ตรวจวัดสัญญาณเอ็นเอ็มอาร์ จากการทดสอบการทำงานที่ความถี่เรโซแนนซ์ 10 MHz สนามแม่เหล็กมีค่าความเข้ม 0.23 เทสลา โดยใช้น้ำมันปริมาตร 1 cm³ เป็นสารตัวอย่าง คอยล์อาร์เอฟที่ใช้ทำจากการพันลวดอาบน้ำยา S.W.G เบอร์ 20 รอบหลอดทดลองที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร จำนวน 13 รอบ โดยมีระยะห่างระหว่างรอบเล็กน้อย พบว่า เครื่องมือที่สร้างขึ้นนี้สามารถแสดงปรากฏการณ์เอ็นเอ็มอาร์ได้เป็นอย่างดี และที่ความเข้มสนามแม่เหล็กเดียวกัน อัตราส่วนสัญญาณต่อคลื่นรบกวน (s/n) ของสนามแม่เหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขั้ว 10 นิ้ว จะมีค่าประมาณ 32 ดีกว่า s/n จากสนามแม่เหล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขั้ว 4 นิ้ว ซึ่งมีค่าประมาณ 8

บรรณานุกรม :
สุรศักดิ์ เชียงกา . (2536). การสร้างเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสัน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรศักดิ์ เชียงกา . 2536. "การสร้างเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสัน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรศักดิ์ เชียงกา . "การสร้างเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสัน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
สุรศักดิ์ เชียงกา . การสร้างเอ็นเอ็มอาร์ดีเทคเตอร์แบบโรบินสัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.