ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยปัจจัยปัญหาต่างๆ ของโรค แนวทางการรักษาการป้องกันและพัฒนาวัสดุสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก 1. การศึกษาปัจจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพช

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยปัจจัยปัญหาต่างๆ ของโรค แนวทางการรักษาการป้องกันและพัฒนาวัสดุสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก 1. การศึกษาปัจจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุ 2. ชุดโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาทางทันตกรรมในเด็กท้องถิ่นทุรกันดาร 3. การพัฒนาวัสดุทันตกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพิ่มคุณภาพชีวิตเพื่อผู้สูงอายุด้อยโอกาสและประชาชนไทย
นักวิจัย : สมศักดิ์ จักรไพวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ . (2545). การวิจัยปัจจัยปัญหาต่างๆ ของโรค แนวทางการรักษาการป้องกันและพัฒนาวัสดุสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก 1. การศึกษาปัจจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพช.
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ . 2545. "การวิจัยปัจจัยปัญหาต่างๆ ของโรค แนวทางการรักษาการป้องกันและพัฒนาวัสดุสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก 1. การศึกษาปัจจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพช".
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล.
สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ . "การวิจัยปัจจัยปัญหาต่างๆ ของโรค แนวทางการรักษาการป้องกันและพัฒนาวัสดุสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก 1. การศึกษาปัจจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพช."
    นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.
สมศักดิ์ จักรไพวงศ์ . การวิจัยปัจจัยปัญหาต่างๆ ของโรค แนวทางการรักษาการป้องกันและพัฒนาวัสดุสนับสนุนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก เพิ่มคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย ประกอบด้วย 3 โครงการหลัก 1. การศึกษาปัจจัยต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากและคุณภาพช. นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2545.