ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชนชุนชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชนชุนชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : สุดาภรณ์ อรุณดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุดาภรณ์ อรุณดี . (2556). ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชนชุนชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุดาภรณ์ อรุณดี . 2556. "ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชนชุนชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุดาภรณ์ อรุณดี . "ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชนชุนชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2556. Print.
สุดาภรณ์ อรุณดี . ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประชาชนชุนชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2556.