ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนทรัพยากรในการซ่อมบำรุงขั้นปรับซ่อมใหญ่ ระดับขับเคลื่อนหลักของเรือยนต์เร็วโจมตี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนทรัพยากรในการซ่อมบำรุงขั้นปรับซ่อมใหญ่ ระดับขับเคลื่อนหลักของเรือยนต์เร็วโจมตี
นักวิจัย : สุรพล ราษฎร์นุ้ย
คำค้น : เรือรบ , เรือรบ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม , การวางแผนความต้องการวัสดุ , Warships , Warships -- Maintenance and repair , Material requirements planning
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เหรียญ บุญดีสกุลโชค , ศิริจันทร์ ทองประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745768103 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47236
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอผลการวางแผนการซ่อมทำและการใช้พัสดุ ในการปรับซ่อมใหญ่ระดับขับเคลื่อนหลักของเรือยนต์เร็วโจมตี โดยการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 16 บิท มาประยุกต์ใช้ในการจำลองผลของปัญหาการจัดสรรแรงงานและการวางแผนการใช้พัสดุ โดยมีการศึกษาถึงแผนการซ่อมทำโดยการวิเคราะห์โครงข่ายวิกฤต การใช้แรงงานและพัสดุรวมทั้งได้ศึกษาถึงตารางกำหนดการผลิตหลัก บัญชีรายการพัสดุและจำนวนที่จะได้รับตามเวลา รวมทั้งจำนวนที่มีอยู่ในมือ เพื่อนำไปคำนวณหาชนิด จำนวนและเวลาที่ต้องการใช้พัสดุให้ถูกต้อง จากการศึกษาพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบของการปรับซ่อมระดับขับเคลื่อน คือ การขาดการบริหารพัสดุในการซ่อมทำที่ดี ทำให้การซ่อมทำเรือล่าช้า ซึ่งปริมาณแรงงานและเครื่องจักรกลที่มีอยู่ ไม่ก่อให้เกิดการติดขัดภายในระบบ ดังนั้น สมควรดำเนินการติดตั้งระบบการวางแผนความต้องการพัสดุ ในการจัดหาพัสดุ ซึ่งจะทำให้สามารถลดระยะเวลาในการซ่อมทำเรือในส่วนของระดับขับเคลื่อนหลักลงได้ รวมทั้งทำให้อู่ซ่อมเรือสามารถส่งมอบเรือให้กับกองทัพเรือได้ทันตามกำหนดด้วย

บรรณานุกรม :
สุรพล ราษฎร์นุ้ย . (2532). การวางแผนทรัพยากรในการซ่อมบำรุงขั้นปรับซ่อมใหญ่ ระดับขับเคลื่อนหลักของเรือยนต์เร็วโจมตี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรพล ราษฎร์นุ้ย . 2532. "การวางแผนทรัพยากรในการซ่อมบำรุงขั้นปรับซ่อมใหญ่ ระดับขับเคลื่อนหลักของเรือยนต์เร็วโจมตี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรพล ราษฎร์นุ้ย . "การวางแผนทรัพยากรในการซ่อมบำรุงขั้นปรับซ่อมใหญ่ ระดับขับเคลื่อนหลักของเรือยนต์เร็วโจมตี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
สุรพล ราษฎร์นุ้ย . การวางแผนทรัพยากรในการซ่อมบำรุงขั้นปรับซ่อมใหญ่ ระดับขับเคลื่อนหลักของเรือยนต์เร็วโจมตี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.