ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินงานโสตทัศนศึกษาในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินงานโสตทัศนศึกษาในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นักวิจัย : ศศินาฎ ศรีคง
คำค้น : โสตทัศนศึกษา , ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ไทย -- การบริหาร , ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด , โสตทัศนวัสดุ (บริการห้องสมุด) , Audio-visual education , Academic libraries -- Thailand-- Administration , Audio-visual library service
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรรณพิมล กุลบุญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : 9746326775 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47350
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการดำเนินงานโสตทัศนศึกษาในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้งปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางสำหรับปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานโสตทัศนศึกษาในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลการวิจัยพบว่าห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐส่วนใหญ่มีการดำเนินงานโสตทัศนศึกษาที่ไม่แตกต่างกันโดยด้านงานบริหาร มีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานรวมกับงบประมาณของห้องสมุดบุคลากรที่รับผิดชอบส่วนใหญ่ คือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาและมีอาคาร/สถานที่ในการดำเนินงานเป็นเอกเทศ สำหรับด้านงานเทคนิคนั้น ห้องสมุดมีการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์กล่าวคือมีการจัดทำคู่มือช่วยค้นในรูปของบัตรรายการ และบรรณานุกรม (รูปเล่ม) การจัดหมู่โสตทัศนวัสดุใช้ระบบรหัสทะเบียนและจัดเก็บโสตทัศนวัสดุแบบชั้นปิดโดยแยกเก็บตามประเภทของโสตทัศนวัสดุ ส่วนด้านงานบริการนั้นห้องสมุดให้บริการโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ แก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบัน โดยทั่วไปให้บริการเฉพาะภายในห้องสมุดยกเว้นอาจารย์ซึ่งห้องสมุดส่วนใหญ่ให้บริการยืมใช้ภายนอกสถานที่ด้วย โสตทัศนวัสดุทีมีในห้องสมุดส่วนใหญ่คือ สไลด์ วีดีทัศน์ เทปบันทึกเสียง แผนที่ รูปภาพ ฟิล์มสตริป ไมโครฟิช ลูกโลก และแผ่นใส สำหรับโสตทัศนูปกรณ์ที่มีในห้องสมุดส่วนใหญ่ คือ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องเล่นวีดีทัศน์ เครื่องเล่นเทปบันทึกเสียง หูฟัง และเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ปัญหาในการดำเนินงานโสตทัศนศึกษาโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่เรื่องของงบประมาณ บุคลากร การจัดหา และการจัดทำคู่มือช่วยค้น ข้อเสนอแนะของห้องสมุดจำนวนมากที่สุด คือ ควรเพิ่มประมาณในการจัดซื้อโสตทัศนวัสดุ เพิ่มบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน และควรรวบรวมรายชื่อผู้ผลิตและจำหน่ายโสตทัศนวัสดุและอุปกรณ์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหา

บรรณานุกรม :
ศศินาฎ ศรีคง . (2539). การดำเนินงานโสตทัศนศึกษาในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศินาฎ ศรีคง . 2539. "การดำเนินงานโสตทัศนศึกษาในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศศินาฎ ศรีคง . "การดำเนินงานโสตทัศนศึกษาในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
ศศินาฎ ศรีคง . การดำเนินงานโสตทัศนศึกษาในห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.