ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในกระบวนการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในกระบวนการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัย
นักวิจัย : อำพน เจริญชีวินทร์
คำค้น : ข้าราชการรัฐสภา -- วินัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : นันทวัฒน์ บรมานันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745829609 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47424
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่ากระบวนการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญ ก.ร. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2520) นั้น ได้กำหนดไว้สอดคล้องกับหลักบุคคลไม่อาจเป็นผู้พิพากษาในคดีของตนเอง (Nemo Debet Esse Judex in Propria Causa) หรือหลักปราศจากอคติ (freedom from bias) และหลักการรับฟังคู่กรณีทั้งสองฝ่าย (Audi Alteram Partem) อันเป็นหลักการสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยทั่วไปหรือไม่ และศึกษาว่ากระบวนการสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศฝรั่งเศส กับกระบวนการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการตุลาการและของข้าราชการอัยการในประเทศไทย ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างไร ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎ ก.ร. ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2520) ได้กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับหลักการสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยทั่วไป โดยกฎ ก.ร. ฉบับดังกล่าวเปิดโอกาสให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจและข้าราชการผู้รับมอบหมาย ซึ่งอาจเป็นผู้มีอคติต่อข้าราชการผู้ถูกกล่าวหา เป็นผู้สอบสวนข้าราชการผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าวได้ สำหรับกระบวนการสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศฝรั่งเศส กับกระบวนการสอบสวนและพิจารณาโทษทางวินัยของข้าราชการตุลาการและของข้าราชการอัยการในประเทศไทยนั้น ได้กำหนดไว้โดยมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับหลักการสำคัญที่ใช้ในกระบวนการสอบสวนเพื่อพิจารณาโทษทางวินัยทั่วไป

บรรณานุกรม :
อำพน เจริญชีวินทร์ . (2536). วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในกระบวนการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำพน เจริญชีวินทร์ . 2536. "วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในกระบวนการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อำพน เจริญชีวินทร์ . "วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในกระบวนการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
อำพน เจริญชีวินทร์ . วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญกับหลักเกณฑ์ทั่วไปในกระบวนการสอบสวน และพิจารณาโทษทางวินัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.