ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารงานขายของสารานุกรมที่ใช้ระบบการขายโดยตรง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารงานขายของสารานุกรมที่ใช้ระบบการขายโดยตรง
นักวิจัย : วิชัญ สหชัยเสรี
คำค้น : การขายตรง , การตลาดทางตรง , การจัดการขาย , Direct selling , Direct marketing , Sales management
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุริยะ สุกุล , นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : 9745699233 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47409
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532

การศึกษาการบริหารงานขายของสารานุกรมที่ใช้ระบบการขายโดยตรงนี้ เป็นการศึกษาในลักษณะเชิงเปรียบเทียบทางด้านการจัดการด้านตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานขายของบริษัท ซึ่งจำหน่ายสารานุกรม มีจำนวน 3 บริษัทคือ บริษัท เบสท์บุ๊คส์ จำกัด บริษัทฟาร์อีสต์ พับบลิเคชั่น จำกัด และบริษัทโกรเลียร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยทั้ง 3 บริษัทใช้ช่องทางการจำหน่ายในระบบการขายโดยตรงเพียงช่องทางเดียว จากการศึกษาพบว่าสารานุกรมที่จำหน่ายอยู่เป็นสารานุกรมซึ่งมีต้นกำเนิดจากต่างประเทศภาษาที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับตลาดโดยการนำสารานุกรในชุดสำหรับเด็กมาแปลเป็นภาษาไทย ทางด้านราคาที่จำหน่ายยังมีราคาสูงอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากเป็นหนังสือที่สั่งมาจากต่างประเทศประกอบกับระบบค่านายหน้าของพนักงานขาย จึงเป็นจุดซึ่งทำให้มีระบบเช่าซื้อในระยะยาวกลยุทธที่สำคัญของการส่งเสริมการขายคือการเสนอของแถม ระบบบริหารการขายของแต่ละบริษัทจะมีความคล้ายคลึงคือ การสรรหาพนักงานขายจะได้จากการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์และจากการแนะนำโดยพนักงานขาย โดยจะดำเนินการสรรหาพนักงานขายอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากมีอัตราการเข้าออกจากงานสูง ซึ่งแต่ละบริษัทก็พยายามสรรหาพนักงานขายที่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการให้ได้จำนวนมากพอเพียง โดยบริษัทจะทำการอบรมให้ทั้งทางภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในงานสนาม การจ่ายค่าตอบแทนแก่พนักงานขายเป็นแบบค่านายหน้าเพียงอย่างเดียว ทำให้การควบคุมพนักงานขายจึงทำไม่ได้อย่างเต็มที่ รายได้ของพนักงานขายจึงขึ้นอยู่กับปริมาณขาย ทั้งนี้บริษัทมีการจูงใจพนักงานขาย ทั้งในรูปของตัวเงินและมิใช่ตัวเงินเพื่อให้การขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การเลื่อนตำแหน่งจะพิจารณาจากยอดขายและภาวะผู้นำ การแบ่งเขตการขายจะแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ และลูกค้าซึ่งแยกเป็นภาคเอกชน และรัฐบาล ทั้งประเทศ โดยมีตลาดเป้าหมายคือบุคคลทั่วไปและสถานการศึกษาทุกระดับ

บรรณานุกรม :
วิชัญ สหชัยเสรี . (2532). การบริหารงานขายของสารานุกรมที่ใช้ระบบการขายโดยตรง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัญ สหชัยเสรี . 2532. "การบริหารงานขายของสารานุกรมที่ใช้ระบบการขายโดยตรง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วิชัญ สหชัยเสรี . "การบริหารงานขายของสารานุกรมที่ใช้ระบบการขายโดยตรง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2532. Print.
วิชัญ สหชัยเสรี . การบริหารงานขายของสารานุกรมที่ใช้ระบบการขายโดยตรง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2532.