ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทหน้าที่ของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทหน้าที่ของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์
นักวิจัย : วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต
คำค้น : วารสารไทย , โทรทัศน์ -- ไทย , การวิเคราะห์เนื้อหา , การสื่อสาร -- ไทย , อินไซด์ทีวี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , กาญจนา แก้วเทพ
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : 9745773298 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47416
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการ และบทบาทหน้าที่ของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตสิ่งพิมพ์บันเทิงจากยุคแรกจนถึงปัจจุบัน ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ยุคด้วยกันคือ ยุค เริ่มต้นที่เกิดสื่อโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์อย่างแท้จริงในช่วงนี้ยังไม่ปรากฏ ยุคที่สองเป็นยุคที่สถานีโทรทัศน์แต่ละช่องต่างหันมาผลิตนิตยสารฉบับกระเป๋า เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจการของสถานีตน จึงเป็นยุคี่เกิดสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์อย่างแท้จริง ยุคปัจจุบันเป็นยุคที่เกิดสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์ในรูปลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ ด้วยกลุ่มผู้ผลิตเล็งเห็นว่าได้เกิดช่องว่างทางด้านการรายงานข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวงการโทรทัศน์ ดังนั้นสิ่งพิมพ์บันเทิงในยุคปัจจุบัน จึงเน้นการรายงานข่าวสารเบื้องหน้าเบื้องหลังวงการโทรทัศน์ ตลอดจนความเคลื่อนไหวของบุคคลในวงการบันเทิง สำหรับบทบาทหน้าที่ของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์ จากการศึกษาพบว่า "อินไซด์ทีวี" ได้กระทำบทบาทหน้าที่ทางด้านให้ความบันเทิงมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและลักษณะของหนังสือที่เน้นทางด้านบันเทิง ส่วนบทบาทหน้าที่รองลงมาคือ การให้บริการและโฆษณาทางธุรกิจ, ให้ความรู้และให้ข่าวสาร นอกจากนี้ "อินไซด์ทีวี" ยังให้การสนับสนุนวงการโทรทัศน์ ทั้งในส่วนของสถานีโทรทัศน์, รายการโทรทัศน์ ตลอดจนนักร้องและนักแสดงให้เป็นที่รู้จักและนิยมชมชอบในหมู่ประชาชนมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต . (2533). บทบาทหน้าที่ของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต . 2533. "บทบาทหน้าที่ของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต . "บทบาทหน้าที่ของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต . บทบาทหน้าที่ของสิ่งพิมพ์บันเทิงที่สนับสนุนโทรทัศน์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.