ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิ่งจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิ่งจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วาสนา เจริญวิเชียรฉาย
คำค้น : การจูงใจ (จิตวิทยา) , ศิลปหัตถกรรม -- การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อำไพ ตีรณสาร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : 9745687952 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47443
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสิ่งจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบสิ่งจูงใจของนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายในการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรม กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยนักศึกษาสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ รวม 200 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 200 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์ตามวิธีทางสถิติ โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า "ที" ผลการวิจัยปรากฏว่า สิ่งจูงใจของนักศึกษาในด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรมตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ สิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลจูงใจนักศึกษาในระดับมาก ได้แก่ ด้านความรักความสนใจและความถนัดในสาขาวิชาชีพศิลปหัตถกรรม ด้านความมีเกียรติยศชื่อเสียง และด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ สิ่งจูงใจที่มีอิทธิพลจูงใจนักศึกษาในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความคิดเห็นส่วนตัวและสิ่งจูงใจที่มิอิทธิพลจูงใจนักศึกษาในระดับน้อย ได้แก่ ด้านความจำเป็นบางประการ และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในการเปรียบเทียบสิ่งจูงใจของนักศึกษาหญิง และนักศึกษาชาย ในการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรม ผลการเปรียบเทียบสิ่งจูงใจ ปรากฏว่าสิ่งจูงใจที่มีผลต่อการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรมของนักศึกษาหญิงและชายไม่แตกต่างกัน

บรรณานุกรม :
วาสนา เจริญวิเชียรฉาย . (2531). สิ่งจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา เจริญวิเชียรฉาย . 2531. "สิ่งจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วาสนา เจริญวิเชียรฉาย . "สิ่งจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531. Print.
วาสนา เจริญวิเชียรฉาย . สิ่งจูงใจของนักศึกษาในการเลือกเรียนวิชาเอกศิลปหัตถกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2531.