ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ของวิทยากรภายในของรัฐวิสาหกิจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ของวิทยากรภายในของรัฐวิสาหกิจ
นักวิจัย : วารุณี ทองอาญา
คำค้น : การฝึกอบรม , วิทยากร , สื่อการสอน , Training , Lecturers
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : 9745820857 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/47303
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อในการฝึกอบรมของวิทยากรภายในรัฐวิสากิจ 13 แห่ง ประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม คือ วิทยากรภายในหน่วยฝึกอบรมจำนวน 213 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ คือ ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าหน่วยฝึกอบรม จำนวน 9 คน วิทยากรภายในหน่วยฝึกอบรมจำนวน 9 คน เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์จำนวน 9 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัญหาด้านวิทยากรอยู่ในระดับมาก 4 อันดับ คือ ขาดประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อ ขาดทักษะในการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อ ไม่ทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตสื่อ ไม่มีเวลาผลิตสื่อเนื่องจากมีงานอื่นมาก 2. ปัญหาด้านบุคลากรอยู่ในระดับปานกลาง 4 อันดับ คือ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการในการผลิตการใช้สื่อ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ไม่ให้คำแนะนำ และความช่วยเหลือในการผลิตสื่อ 3. ปัญหาด้านหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง 5 อันดับ ซึ่ง 3 อันดับแรก คือ หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ไม่มีสื่อสมัยใหม่ที่เหมาะสม หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ไม่จัดซื้อสื่อสมัยใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้ให้ดียิ่งขึ้น หน่วยโสตทัศนูปกรณ์มีสื่อให้ยืมใช้ไม่เพียงพอกับคว้าองการ 4. ปัญหาด้านสถานที่และด้านสื่อที่มีอยู่ในระดับปานกลาง 6 อันดับ ซึ่ง 3 อันดับแรก คือ ไม่มีสถานที่ที่เหมาะสมในการผลิตและเก็บสื่อที่ผลิตอย่างเป็นระบบ สื่อที่มีอยู่แล้วขาดการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ คือ 1. ด้านวิทยากร คือ มีการอบรมวิทยากรให้เกิดความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือในการผลิตสื่อ มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตสื่อ 2.ด้านบุคลกากร คือ มีการประสานงานร่วมกันระหว่างวิทยากรและเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 3. ด้านหน่วยงาน คือ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ชี้แจงให้ผู้บริหารเห็นถึงความจำเป็น ความสำคัญ คุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานของสื่อสมัยใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อในการฝึกอบรม 4. ด้านสถานที่และด้านสื่อที่มีอยู่แล้ว คือ มีการวางแผนในการเก็บสื่ออย่างเป็นระบบ มีการประสานงานระหว่างวิทยากรและเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ในการพัฒนาสื่อที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
วารุณี ทองอาญา . (2536). การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ของวิทยากรภายในของรัฐวิสาหกิจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารุณี ทองอาญา . 2536. "การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ของวิทยากรภายในของรัฐวิสาหกิจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วารุณี ทองอาญา . "การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ของวิทยากรภายในของรัฐวิสาหกิจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536. Print.
วารุณี ทองอาญา . การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการผลิตและการใช้สื่อ ของวิทยากรภายในของรัฐวิสาหกิจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2536.